940 views

Video: Khải Tượng về Tội Lỗi Trong Hội Thánh và Những Người Bị Bỏ Lại

Khải Tượng về Tội Lỗi Trong Hội Thánh và Những Người Bị Bỏ Lại
Bài Chia Sẻ Trong Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam Năm 2008
Tại Westminster, California, USA
Huỳnh Christian Priscilla

Nguồn: https://youtu.be/-LSuj9C53HI

Share This:

Comments are closed.