847 views

Video: Giờ Thứ 25 (2)

Giờ Thứ 25 (2)
Bài Chia Sẻ Trong Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam Năm 2009
Tại Dallas, Texas, USA
Huỳnh Christian Timothy

Nguồn: https://youtu.be/YdB1WQ7jgyM

Share This:

Comments are closed.