1,835 views

Vì Chữ Thì Giết Nhưng Đấng Thần Linh Thì Ban Sự Sống

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1NzRfV2NLUVM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Dưới đây là II Cô-rinh-tô 3 theo bản Hiệu Đính 2012
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác là kẻ cần có thư giới thiệu đến anh em, hoặc nhờ thư giới thiệu của anh em sao?

2 Ấy chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc.

3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Linh của Thiên Chúa Hằng Sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.

4 Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời:

5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời;

6 Đấng khiến cho chúng tôi trở thành người giúp việc của giao ước mới, không bởi chữ nhưng bởi linh. Vì chữ thì giết nhưng Đấng Thần Linh thì ban sự sống!

7 Vả, nếu chức vụ của sự chết, chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh quang lắm đến nỗi con cái I-sơ-ra-ên không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm,

8 thì làm sao chức vụ của Đấng Thần Linh chẳng vinh quang hơn?

9 Vậy, nếu chức vụ của sự định tội còn được vinh quang, thì chức vụ của sự công bình được vinh quang hơn bội phần.

10 Vả lại, sự vinh quang trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh quang rất cao hơn của chức vụ thứ nhì;

11 vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh quang thay, phương chi sự còn lại sẽ có vinh quang dường nào nữa!

12 Vậy, chúng tôi có sự trông cậy dường ấy, nên nói cách dạn dĩ,

13 chúng tôi chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái I-sơ-ra-ên không trông thấy cuối cùng của sự phải qua.

14 Nhưng ý tưởng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, dù nó đã được cất đi trong Đấng Christ.

15 Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ.

16 Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi.

17 Vả, Chúa là Linh ấy, Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.

18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem như xem trong gương vinh quang của Chúa, và được biến nên như ảnh tượng Ngài, từ vinh quang qua vinh quang, như bởi Linh của Chúa.

Share This:

Comments are closed.