654 views

Thơ: Hành Trình Theo Chúa

Hành Trình Theo Chúa

       Hành trình theo Chúa hôm nay
Khó khăn, hiểm trở giăng bày khắp nơi
       Cám dỗ thì luôn gọi mời
Ngày đêm rình rập không rời chúng ta

        Nhiều đêm nghĩ đến quê nhà 
Gia đình, cha mẹ, thật là xót xa 
        Ma quỷ thì rất ranh ma
Cướp phá, huỷ diệt, thật là khiếp kinh

        Phước thay Chúa ở bên mình
Quan phòng chăm sóc giữ gìn ngày đêm
        Chúa luôn ban sức càng thêm
Sống trong ơn Chúa êm đềm biết bao 

        Nhiều đêm tôi cứ thì thào 
Tầng trời ngoài Chúa tôi nào có ai 
        Dưới đất còn có chi sao? 
Ngoài Ngài tôi chẳng ước ao điều gì (Thi Thiên 73:25) 

        Thế gian mơ ước làm chi 
Ra đi chẳng có đem gì được đâu
        Ngày Chúa trở lại không lâu
Chuyên tâm suy ngẫm nhiệm mầu Thánh Kinh

        Ngày kia mặc áo trắng tinh
Đi cùng cứu Chúa hiển vinh trên trời 
      Sẽ luôn bên Chúa không rời
Bình an, vui thoả, đời đời bên Cha.

A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh
04/12/2017

Share This:

Comments are closed.