6,576 views

Hỏi & Đáp: Việc Thắp Nhang

Bấm vào đây để download bài này

Hỏi:

Là con dân chúa tôi có một việc thắc mắc thế này: Khi chúng ta tham gia đám tang của người bên đạo Công Giáo hay bên Phật Giáo chúng ta thắp nhang cho họ, thử hỏi mọi người việc làm này đúng hay là sai? Bởi vì bên Tin Lành chúng ta, tôi chưa hề thấy ai dùng nhang để thắp bao giờ. Rất mong có sự góp ý của mọi người. Tôi xin cám ơn mọi người.

“Cầu xin Chúa tha thứ cho sự ngu muội của con”

Đáp:

Việc thắp nhang tức thắp hương và đốt đèn của những người thuộc ngoại giáo trong khi thờ phượng tà thần hoặc làm lễ với người chết là một hình thức nhái theo sự thờ phượng Đức Chúa Trời được ghi chép trong Cựu Ước:

“31 Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giát.  32 Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia.  33 Trong sáu nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa.  34 Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa.  35 Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. 36 Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giát. 37 Ngươi cũng hãy làm bảy cái thếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. 38 Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. 39 Người ta sẽ dùng một ta lâng vàng ròng làm chân đèn nầy và các đồ phụ tùng của chân đèn.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-39)

“20 Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. 21 Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.”  (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:20-21)

“1 Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si-tim, để xông hương. 2 Mặt bàn sẽ vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước, và bề cao hai thước; bàn thờ sẽ có bốn sừng ló ra. 3 Ngươi hãy bọc vàng ròng trên mặt, bốn cạnh chung quanh và các sừng; còn tứ vi chạy đường viền vàng. 4 Dưới đường viền đó, nơi hai bên, hãy làm hai cái khoen bằng vàng, để xỏ đòn dùng đặng khiêng. 5 Hãy chuốt đòn khiêng bằng cây si-tim, bọc vàng. 6 Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bảng chứng đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi. 7 Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn làm đèn, sẽ xông hương tại nơi đó. 8 Vào lúc chiều tối, khi A-rôn thắp đèn, cũng sẽ xông hương: ấy là một thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, trải qua các đời.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:1-8)

“34 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: Hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương, cùng thanh nhũ hương, mỗi thứ bằng nhau, 35 theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương, mặn, trong và thánh. 36 Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bảng chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi: về phần các ngươi, hương nầy sẽ là một vật rất thánh. 37 Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa hương nầy; ấy là một vật ngươi nên biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. 38 Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34-38)

Vì việc thắp hương và đốt đèn là một nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời cho nên chúng ta không thể thắp hương và đốt đèn cho bất kỳ một tạo vật nào. Tôi tin rằng, Sa-tan đã đưa sự thắp hương và đốt đèn vào trong các nghi thức thờ lạy thần tượng và cúng lễ người chết để khiến cho loài người lún sâu vào trong sự phạm thượng với Đức Chúa Trời.

Con dân của Chúa không nên tham dự các đám tang của người ngoại giáo. Mỗi một con dân của Chúa là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời:

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9)

“Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!” (Khải Huyền 1:6 –  Bản Dịch Ngôi Lời)

Mà Lời Chúa dạy rằng: Các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời không đến gần xác chết để tự làm ô uế mình:

“1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng những thầy tế lễ, là các con trai A-rôn, mà rằng: Thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế; 2 trừ ra vì bà con thân thích mình, vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình, 3 và vì chị em ruột mình còn đồng trinh, chưa chồng, thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. 4 Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế.” (Lê-vi Ký 21:1-4)

Đến gần xác chết là ô uế. Đó là lời phán của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Ngài cảm thông mối thân tình của chúng ta đối với những người trong thân tộc (ngày nay, bao gồm luôn các anh chị
em trong Hội Thánh) cho nên Ngài cho phép chúng ta có thể đến gần xác chết của họ. Có người sẽ nói, đây là những quy định của thời Cựu Ước, không áp dụng cho con dân Chúa thời Tân Ước. Tuy nhiên, thời Tân Ước Chúa chỉ tuyên phán các thức ăn không tinh sạch đã được Ngài làm cho tinh sạch nhưng Ngài không hề tuyên phán các xác chết đã được Ngài làm cho tinh sạch. Vậy, mỗi người hãy tự đến với Chúa và tìm cầu sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ dẫn con dân chân thật của Chúa vào trong mọi lẽ thật. Bổn phận của con dân Chúa là thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Mỗi việc chúng ta làm đều phải hết lòng mà làm như là làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), cho nên nếp sống mỗi ngày của chúng ta đều là sự thờ phượng Chúa, ngay cả việc tham dự một đám tang. Vậy, Chúa có muốn chúng ta đến gần xác chết của một người không tin Chúa trong không khí phạm thượng vì thân nhân của họ thắp hương, đốt đèn cho xác chết?

Vì mối quan hệ trong xã hội, chúng ta có thể gọi điện thoại, viết thư chia buồn nhưng chúng ta không nên tham dự các tang lễ của người không tin Chúa. Chúng ta cũng không làm việc gửi tiền “phúng điếu.” Vì số tiền đó có thể sẽ được dùng vào việc mua nhang đèn, giấy tiền vàng bạc và trả công làm lễ cho các thầy cúng. Nếu thân nhân của người chết nghèo túng thì sau đám tang chúng ta có thể giúp quần áo, thức ăn cho họ nhưng không tặng tiền bạc để họ dùng vào việc mê tín dị đoan.

Tôi có một kinh nghiệm về đốt nhang, xin thuật lại sau đây:

Một hôm, tôi và nhà tôi đi chợ mua thức ăn trong một chợ Đại Hàn mà chủ là tín đồ Tin Lành (Đã từ lâu rồi chúng tôi không vào trong các chợ của người Việt, người Tầu có bàn thờ thần tượng trong chợ.) Tôi nhìn thấy trong chợ có bày bán loại trầm hương dùng đốt xông trong nhà để tẩy mùi hôi. Ngoài hộp có ghi rõ là “trầm hương dùng làm tươi mới không khí” chứ không phải là loại nhang dùng trong việc thờ cúng. Tôi chỉ cho nhà tôi xem và đề nghị mua thì nhà tôi không bằng lòng vì không muốn dính dáng tới những gì có liên quan đến “nhang đèn.” Tôi chỉ cho nhà tôi xem, đây không phải là nhang đèn dùng vào việc thờ cúng, mà là một loại nhang làm tươi mới không khí (air freshener). Nhà tôi vẫn không bằng lòng mua nhưng tôi quyết định mua. Sau khi mua về thì tôi thắp lên trong phòng làm việc của tôi và mùi trầm hương tỏa ra ngào ngạt. Nhà tôi không được vui vì mùi trầm khiến cho không khí nhà tôi giống như không khí chùa chiền.

Có một điều lạ xảy ra cho tôi, đó là: đến nửa đêm tôi vào phòng ngủ thì ngửi được mùi trầm hương ngào ngạt như ai đó vừa đốt một nén hương trong phòng ngủ. Tôi nhìn xem thì không hề có nén hương nào được đốt lên. Tôi đi qua phòng làm việc, cách phòng ngủ khoảng 10 thước thì nén hương tôi đốt trước đó mấy tiếng đồng hồ vẫn còn là một dúm tro tàn và mùi trầm hương trong phòng làm việc không ngào ngạt như trong phòng ngủ. Liên tiếp mấy đêm đều xảy ra giống như vậy cho tới khi em gái tôi từ bên Houston, Texas, cách tôi cả ngàn km (lúc đó tôi đang ở Tucson, Arizona) kể cho tôi nghe là không biết tại sao mấy đêm nay em tôi ngửi được mùi trầm hương. Nghe như vậy, tôi lập tức biết ngay có quyền lực của sự tối tăm trong hiện tượng lạ lùng này. Tôi liền nói cho em tôi biết là tại vì mấy đêm nay tôi đốt trầm hương. Sau đó, tôi xưng tội với Chúa và đem số trầm hương còn lại ném vào thùng rác.

Mong rằng kinh nghiệm lạ lùng trên đây của tôi về việc thắp hương giúp ích được cho các con dân Chúa.

Ngày nay, chúng ta thờ phượng Chúa không bằng sự dâng các tế lễ, dâng hương hay thắp đèn như thời Cựu Ước nữa vì tất cả những điều đó làm hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus Christ dâng thân thể Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, còn chúng ta:

1. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Khiến thân thể mình trở thành đồ dùng cho sự công bình (Rô-ma 6:13&19).

2. Dâng lời cầu nguyện của mình làm thức hương thơm lên Chúa (Khải Huyền 5:8).

3. Dâng lời tôn vinh và các việc lành như sự chiếu sáng vinh hiển của Chúa giữa thế gian (Hê-bơ-rơ 13:15-16).

Ngoài ra, chúng vâng giữ 10 Điều Răn của Đức Chúa Trời, vì đó là tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài đặt để cho mọi thời đại.

Nguyện Đức Thánh Linh bao phủ mỗi chúng ta bằng lẽ thật của Lời Chúa.

Tim Huỳnh
Ngày 22/10/2010

 

Share This:

Comments are closed.