1,124 views

Sự Phán Xét Toàn Thế Gian Đang Đến

SỰ PHÁN XÉT TOÀN THẾ GIAN ĐANG ĐẾN

128 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, chống lại quyết định của Tổng Thống Donal Trump về việc công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên. 128 quốc gia này (trong đó có Việt Nam) đã tự chọn cho mình sự rủa sả của Thiên Chúa.

9 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sẽ được Thiên Chúa ban phước. 35 quốc gia vắng mặt và 21 quốc gia không bỏ phiếu sẽ không bị rủa sả nhưng cũng sẽ không được ban phước.

Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Hết thảy các gia tộc trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:3).

Sự phán xét toàn thế gian đang đến. Hội Thánh sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước đó.

http://www.aljazeera.com/news/2017/12/jerusalem-resolution-country-voted-171221180116873.html

Con dân Chúa hãy sẵn sàng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.