2,076 views

Rô-ma_011 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Phán Xét Dân Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này:
http://www.divshare.com/download/19443216-325
 
Bấm vào nút “play” ► để nghe:
 
 

Dẫn Nhập

Luật pháp của Thiên Chúa là tiêu chuẩn cho mọi ý nghĩ, lời nói, và việc làm của nhân loại. Luật pháp của Thiên Chúa đã được ghi chép trong lòng người. Riêng đối với dân I-sơ-ra-ên, luật pháp của Thiên Chúa còn được chính Thiên Chúa và các tiên tri của Ngài phán ra thành tiếng, viết ra thành chữ, và được các tôi tớ của Ngài rao giảng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tuy nhiên, lịch sử của dân I-sơ-ra-ên cho thấy dân tộc này thường xuyên phản nghịch Thiên Chúa, vi phạm luật pháp của Ngài. Có thể nói, dân I-sơ-ra-ên tiêu biểu cho sự kiện loài người dầu có thật lòng tin nhận Thiên Chúa, nhưng không thể tự mình sống đúng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Một người chỉ có thể sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa khi được Ngài ban cho năng lực của Ngài.

Sau khi các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa được ban hành chưa được bao lâu thì hai con trai của A-rôn, là Na-đáp và A-bi-hu, trong địa vị thầy tế lễ đã bị Thiên Chúa thiêu chết vì không tuân theo luật pháp về việc dâng hương lên Thiên Chúa (Lê-vi Ký 10:1-2). Sự kiện này tiêu biểu cho tình trạng: sự phạm tội bắt nguồn từ chính những người gần với Lời Chúa và có nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa cho con dân Chúa; và tội lỗi bắt đầu từ sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa không đúng theo Lời Chúa.

Hơn 700 năm sau khi Mười Điều Răn và luật pháp được Thiên Chúa ban cho dân I-sơ-ra-ên qua chữ viết, chính Thiên Chúa đã phán về dân I-sơ-ra-ên như sau:

Bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp và tải xuống bài viết này:
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=36

Share This:

Comments are closed.