2,289 views

Hỏi & Đáp: Phép Báp-tem Bằng Lửa!

Hỏi:

Cảm ơn chương trình đã cho em có thêm những kiến thức, em không thể ngờ được trong thời gian rảnh rỗi thay vì ngồi chát với bạn bè, thì em được ngồi đây xem lời Chúa, học hỏi lời Chúa ở mọi nơi. Sứ đồ Giăng có nói ” Đấng đến sau ta có quyền hơn ta, ta không đáng xách giày cho người, đấng ấy sẽ làm báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa “. Nói đến báp tem bằng Thánh Linh thì em có thể hiểu được, nhưng báp tem bằng lửa thì em chưa hiểu. Không biết có giống như bằng Thánh Linh không? có nói tiếng lạ không? có đặt tay đuổi quỉ không? Em rất cảm ơn chương trình, em rất sợ là thư của em không được trả lời,mong thư.

Author: philadenphi
Tue, 08/07/2007 – 07:51

Đáp:

Trước hết, chúng ta cần phân biệt Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Đức Chúa Trời với Thánh Linh là sự sống và quyền năng đến từ Đức Chúa Trời

Khi Đức Chúa Trời thổi sự sống vào A-Đam là Ngài thổi Thánh Linh, tức sự sống và quyền năng (để A-đam trở thành sống động và cai trị cả đất), chứ không phải thổi Đức Thánh Linh (Sáng Thế Ký 2:7). Sau khi phục sinh Đức Chúa Jesus thổi trên các sứ đồ là Ngài thổi Thánh Linh, nghĩa là thổi sự sống và quyền năng phục sinh của Ngài chứ không phải thổi Đức Thánh Linh (Giăng 20:22). Các sứ đồ được tái sinh, tức nhận lãnh sự sống từ Đấng Christ phục sinh qua sự thổi hơi đó. Sau khi Đức Chúa Jesus về cùng Đức Chúa Cha thì Đức Thánh Linh được ban xuống cho Hội Thánh và bấy giờ Hội Thánh được báp-tem bằng Thánh Linh, tức là được nhúng chìm vào trong sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời.Vì đức Chúa Jesus vẫn ở cùng các môn đồ cho đến khi tận thế (Ma-thi-? 28:20) cho nên mỗi khi các môn đồ làm chứng, rao giảng, có người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong đấng Christ, thì Ngài lập tức tái sinh họ. Người được tái sinh thì có Đức Thánh Linh ngự trong lòng tiếp tục thánh hóa người, dạy dỗ người và dẫn dắt người vào trong mọi lẽ thật.

Chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong lòng nhưng chúng ta có được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài hay không là chuyện khác. Tương tự như một thành phố có nhà máy phát điện nhưng toàn thành phó có đầy dẫy điện hay không là chuyện khác. Chúng ta sẽ được đầy dẫy Thánh Linh khi chúng ta hoàn toàn để cho Đấng Christ sống trong chúng ta. Muốn cho Đấng Christ sống trong chúng ta thì chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí mà yêu mến Chúa và không yêu thế gian cùng những sự thuộc về thế gian.

Phép báp-tem bằng Thánh Linh do Đức Chúa Jesus làm trên Hội Thánh vào ngày lễ Ngũ Tuần thứ nhất sau khi Chúa phục sinh. Ngày nay, khi chúng ta thật lòng ăn năn tội tin nhận Chúa thì chúng ta lập tức được tái sinh, được nhận lãnh Đức Thánh Linh và được nhúng chìm vào trong (tức báp-tem) sự sống cùng quyền năng của Đức Chúa Trời (tức Thánh Linh). Một người được tái sinh, được báp-tem bằng Thánh Linh không có nghĩa là biết nói tiếng lạ (đúng ra là nói ngoại ngữ), vì nói ngoại ngữ là một trong các ân tứ của Đức Thánh Linh và Ngài tùy ý ban cho trong Hội Thánh. Không chổ nào trong Thánh Kinh nói rằng một người đã tái sinh hoặc đã được báp-tem bằng Thánh Linh thì phải biết nói ngoại ngữ.

Sự kiện được báp-tem bằng Thánh Linh cũng là sự kiện đương nhiên Đức Chúa Jesus làm cho người tin nhận Chúa (vì Ngài vẫn ở cùng các môn đồ cho đến khi tận thế). Không chỗ nào trong Thánh Kinh dạy chúng ta phải cầu xin Chúa làm báp-tem bằng Thánh Linh cho chúng ta. Chúng ta không cần cầu xin được tái sinh, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được ban cho Đức Thánh Linh, được báp-tem bằng Thánh Linh, được sống lại, được hưởng sự sống đời đời, được đồng trị với Chúa, vì đó là những điều Chúa hứa ban cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận Ngài.

Thánh Kinh chép: “Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem.” (Ê-phê-sô 4:5) và phép báp-tem đó chính là phép báp-tem trong danh Thiên Chúa Ba Ngôi do chính Đức Chúa Jesus truyền trong Ma-thi-ơ 28:19. 

Phép báp-tem bằng lửa để dành cho những kẻ chẳng tin (Mác 9:48, 49)

Huỳnh Christian Timothy


 

Share This:

Comments are closed.