Karaoke: Những Bước Chân Truyền Giáo

1,370 views

Những Bước Chân Truyền Giáo
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Chiều Lên Bản Thượng” của Lê Dinh)
22/04/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ0MzE5MTZf/20_NhungBuocChanTruyenGiao%28ChieuLenBanThuong%29Priscilla.wav

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Kết Hôn Trong Danh Thiên Chúa

1,166 views

Kết Hôn Trong Danh Thiên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
18/02/2017

L’avventura
Orchestre De Caravelli
Composed by Frank Thomas and Eric Charden

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQzNTEzNDhf/14_KetHonTrongDanhThienChua%28L%27Avventura%29Priscilla.wav

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Về Bến An Vui

1,354 views

Về Bến An Vui
Pastor Huỳnh Christian Timothy
04/02/2017

Theo Điệu Nhạc: Je Ne Pourrai Jamais T’oublier

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNDk3NDYyMTdf/08_VeBenAnVui%28JeNePourraiJamaisT%27oublier%29.wav

Đọc Tiếp →

Share This:

Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Jesus Christ

1,818 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Jesus Christ
Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Hàng năm, vào thời điểm kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, câu chuyện sự thương khó của Chúa, được ghi chép trong cả bốn sách Tin Lành: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, thường được con dân Chúa nhắc lại. Gọi là bốn sách Tin Lành vì cả bốn sách đều ghi lại tin tức tức tốt lành về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

Cả bốn sách Tin Lành cùng ghi lại đời sống và sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng được viết bởi bốn người khác nhau, dưới bốn góc nhìn khác nhau, với nhiều chi tiết giống nhau và một số chi tiết khác nhau. Các chi tiết khác nhau giữa bốn sách Tin Lành không tạo ra mâu thuẫn, nhưng bổ sung lẫn nhau để kết thành một sử liệu đầy đủ.

Trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau học về lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus Christ trong vườn Ghết-sê-ma-nê, trước khi Ngài bị bắt. Khi chúng ta kết hợp các chi tiết từ trong các sách Tin Lành, chúng ta có được bối cảnh khi Chúa cầu nguyện như sau:

Share This:

Karaoke: Đêm Ấy Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

1,510 views

Đêm Ấy Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Điệu Dân Ca Đài-loan “Maiden of Alisan”
04/12/2017

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQyMTY3NTNf/19_DemAyTrongVuonGhetsemane%28MaidenOfAlisan%29Priscilla.wav

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Con Vững Tin Thiên Chúa Yêu Con

1,468 views

Con Vững Tin Thiên Chúa Yêu Con
Theo Điệu: “Lý Con Sáo & Trăng Thu Dạ Khúc”
Pastor Huỳnh Christian Timothy
16/02/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTQwMzg3NDVf/12_ConVungTinThienChuaYeuCon%28LyConSao-TrangThuDaKhuc%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Ta Đi Trong Đức Tin

578 views

Ta Đi Trong Đức Tin
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Em Đi Trên Cỏ Non” của Bắc Sơn)
12/03/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTM5MzM5MTlf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Linh Hồn Tôi Tôn Vinh Chúa Jesus

566 views

Linh Hồn Tôi Tôn Vinh Chúa Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Trường Làng Tôi” của Phạm Trọng Cầu)
11/02/2017

Tiếng Hát: Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTMzMzMzMjBf/11_LinhHonToiTonVinhChuaJesus%28TruongLangToi%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Thiên Chúa Là Cha

1,220 views

 

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Ta Theo Nhau Trong Chúa

1,997 views

 

Ta Theo Nhau Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Dân Ca “Hồn Quê” của Thanh Sơn)
11/02/2017

Tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTA2NTg2MzNf/TaTheoNhauTrongChua%28HonQue%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Jesus Là Cứu Chúa

1,468 views

Somewhere My Love
Composed by Maurice-Alexis Jarre
Panflute Playing by Eduardo Garcia

Lời Việt: Jesus Là Cứu Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTA5OTg2NTFf/JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Karaoke: Jesus Là Cội Nguồn Yêu Thương

1,433 views

Jesus Là Cội Nguồn Yêu Thương
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Làng Tôi” của Chung Quân)
11/02/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTA2NTY0Njhf/JesusLaCoiNguonYeuThuong%28LangToi%29Priscilla.mp3

Đọc Tiếp →

Share This:

Thơ: Ơn Chúa Jesus Quá Tuyệt Vời

1,403 views

ƠN CHÚA JESUS QUÁ TUYỆT VỜI

Ơn Chúa Jesus quá tuyệt vời
Ơn thiêng rộng tỏa khắp ngàn nơi
Ra đi từ chốn trời cao ấy
Đến chốn nhân gian để cứu đời

Ơn Chúa cao sâu thật tuyệt vời
Nhân gian chìm đắm khổ nào vơi
Treo thân thập giá Ngài mang hết
Tội lỗi muôn dân ở dưới trời

Ôi! Chúa Jesus của đất trời
Tình yêu của Chúa chẳng hề vơi
Cho dù trời đất không còn mãi
Chúa vẫn y nguyên chẳng đổi dời Đọc Tiếp →

Share This:

NGCHTK: Ga-la-ti 2:11-14

374 views

Tiếng việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_11-14/

Huỳnh Christian Hồng Ân

11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách.

Đáng tiếc thay, có một sự xung đột giữa Sứ Đồ Phao-lô và Phi-e-rơ. “Phản đối Phi-e-rơ tận mặt” có nghĩa là Phao-lô nói ra sự phản đối của ông đối với thái độ của Phi-e-rơ. Điều Phi-e-rơ làm sẽ được bàn đến trong các câu kế tiếp, nhưng hãy biết chắc rằng, bổn phận của Phao-lô là sửa lỗi cho người anh em của ông, nếu người anh em ấy có làm điều gì sai. Trong thực tế, theo Ma-thi-ơ 18:15, chúng ta cũng được khích lệ để làm như Phao-lô đã làm, nếu chúng ta biết rằng, một trong các anh chị em trong Đấng Christ của chúng ta đang sai lầm. Nếu người ấy lắng nghe và tự sửa mình, thì chúng ta có lại được một người anh em hay chị em; nếu không, thì chúng ta bị mất một người anh em hay chị em. Sửa lỗi các Cơ-đốc nhân khác là giúp họ, chứ không phải làm cho họ bị ngượng hay chống nghịch họ. Phao-lô dứt khoác và chắc chắn về những gì mà ông phải nói với Phi-e-rơ. Ông đã làm điều mà ông phải làm để cứu Phi-e-rơ và Hội Thánh ra khỏi sự sai trái càng hơn. Bấm vào đây để đọc tiếp


Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-211-14/

Grace Christian Huynh

11 But when Peter came to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed.

Regrettably, there was a conflict between the apostles Paul and Peter. To “withstood him to his face” means that Paul expressed his opposition to Peter’s behavior. What Peter did will be discussed in the next verses, but make no mistake that it is Paul’s obligation to correct his brother if the brother did any wrongdoing. In fact, we, too, are encouraged to do as Paul did if we knew that one of our brothers or sisters in Christ was in the wrong according to Matthew 18:15. If that person listens and corrects himself or herself, we have gained back a brother or sister, but if not, then we have lost a brother or sister. To correct other Christians is to help them, not to embarrass or to turn against them. Paul was cut and dry about what he had to say to Peter. He did what he had to do in order to save Peter and the Church from further wrongdoing. Continue reading

Share This:

Thơ: Chúa Đang Kêu Gọi Hội Thánh

1,200 views

CHÚA ĐANG KÊU GỌI HỘI THÁNH

         Chúa đang kêu gọi muôn người
Đã tin nhận Chúa cùng vui hát mừng
         Sống trong ân điển không ngưng
Vâng theo Lời Chúa, lòng chung hát hòa

        Âm vang lời Chúa thiết tha
Ngày Chúa trở lại sẽ là không lâu
        Cùng nhau ta hãy nguyện cầu
Cho ngày Đấng Christ mau mau tái hồi

       Chúa đang kêu gọi khắp nơi
Bầy chiên của Chúa theo lời Thánh Kinh
       Giữ cho nếp sống hiển vinh
Đối nhân, xử thế chân tình yêu thương

       Mai sau về chốn thiên đường
Là nơi sắm sẵn quê hương của mình
      Đó là đáp tạ ân tình
Jesus Thiên Chúa hy sinh cứu đời

Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Họa theo bài thơ “Tiếng Thơ kêu Gọi Mọi Người” dưới đây của Bà Trần Thị Thi, Cà-mau, Việt Nam.

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Làm Giàu

1,823 views

HỎI:

Con xin kính chào chú Tim!
Chú ơi, chú cho con hỏi nếu một con dân Chúa muốn làm giàu là đã phạm tội rồi phải không thưa chú?
Có một anh chị em nói rằng con dân Chúa có thể làm giàu một cách chính đáng là đúng hay sai?
Trong trường hợp tiền lương hiện tại của mình chỉ đủ ăn đủ mặc cho bản thân mình nhưng mình muốn đặt ra mục tiêu trong những tháng sắp tới có được mức lương cao hơn bằng việc nỗ lực làm việc để mình có thêm tiền giúp đỡ anh chị em của mình thì suy nghĩ đó có đúng không ạ?
Xin chú Tim trả lời giúp con. Con xin cám ơn chú!

Đọc Tiếp →

Share This:

Hỏi & Đáp: Thánh Ca và Nhạc Đời

2,371 views

HỎI:

Con dân Chúa có nên đặt lời thánh ca cho các bài nhạc đời để hát tôn vinh Chúa hay không?

ĐÁP:

Xuất Ê-díp-tô Ký ghi lại câu chuyện dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi xứ Ê-díp-tô và Đức Chúa Trời truyền cho họ hỏi xin các loại vàng bạc, quần áo của dân Ê-díp-tô. Quần áo ấy được dân I-sơ-ra-ên sử dụng trong suốt 40 năm lang thang trong đồng vắng. Vàng bạc ấy ngoài một phần được dùng cách sai lầm trong việc đúc tượng một con bò con để qua đó thờ phượng Chúa, thì phần lớn được dùng vào việc xây dựng đền tạm để thờ phượng Chúa theo lệnh truyền của Chúa.

Điều quan trọng hơn hết là chính thân thể xác thịt của chúng ta đã từng đắm chìm trong tội lỗi, làm ra những sự gớm ghiếc trước Chúa, nhưng nay lại được chính Thiên Chúa dùng làm nơi ngự của Ngài, nơi danh Ngài được tôn cao và sự vinh quang của Ngài được chiếu sáng trong thế gian. Đọc Tiếp →

Share This:

NGCHTK – Ga-la-ti 2:1-10

427 views

Ga-la-ti 2:1-10

Tiếng Việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_1-10/

Mười bốn năm sau lần đầu tiên Phao-lô gặp gỡ Phi-e-rơ, ông cùng với Ba-na-ba và Tít lại đến Giê-ru-sa-lem. Lý do họ đến Giê-ru-sa-lem là vì họ muốn trình bày đề tài về sự cắt bì với Hội Thánh tại đó. Những người xứ Giu-đê từ Giê-ru-sa-lem trước đó đã dạy cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti rằng, sự cắt bì là một phần cần thiết cho sự cứu rỗi; chỉ có những người chịu cắt bì mới được cứu. Tuy nhiên, Phao-lô biết lẽ thật là: sự cắt bì không cần thiết cho sự cứu rỗi. Vì vậy, Phao-lô và Ba-na-ba cảm thấy rất nghiêm trọng phải đi đến Giê-ru-sa-lem, để xóa tan sự giảng dạy không đúng bởi những người xứ Giu-đê, hoặc ít ra, để làm sáng tỏ Tin Lành chân thật.

Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-2_1-14/

Fourteen years after Paul’s first meeting with Peter, he, Barnabas, and Titus went to Jerusalem. The reason why they went to Jerusalem was because they wanted to address the topic of circumcision with the Church there. Judeans from Jerusalem previously taught the churches in Galatia that circumcision was a necessary component to salvation. Only the circumcised could be saved. However, Paul knew the truth: circumcision was not necessary in order to be saved. Therefore, Paul and Barnabas felt it critical to go to Jerusalem in order to dispel the inaccuracies taught by the Judeans or at least clarify the true Gospel.

Share This:

Karaoke: Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus

347 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/hom-nay-day-toi-biet-jesus/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg5MDlf/HomNayDayToiBietJesus%28BangBang%29.mp4

Share This:

Karaoke: Thiên Chúa Tình Yêu

381 views

Tải xuống pdf lời bài hát và nhạc đệm tại đây:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/thien-chua-tinh-yeu/

Tải xuống video karaoke này tại đây:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mjk4MThf/ThienChuaTinhYeu.mp4

Share This: