2,901 views

NYTTN: Xác Chết và Chim Ó

Huỳnh Christian Timothy

24.4.2013
Xác Chết và Chim Ó

Trong Thánh Kinh có một câu ngạn ngữ được Đức Chúa Jesus Christ dùng trong lời tiên tri của Ngài về Kỳ Chúa Đến và Kỳ Tận Thế. Câu đó nằm trong Ma-thi-ơ 24:28 và Lu-ca 17:37

“Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.”

“Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó.”

Ngạn ngữ là một câu nói ngắn, gọn, hàm chứa một lẽ thật, được truyền tụng lâu đời trong dân gian. Trước khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, câu: Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó” hoặc “Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó,” đã được truyền tụng trong dân gian vùng Trung Đông. Nghĩa đen của câu ấy là, hễ chỗ nào có xác chết thì chim ó sẽ tụ tập lại đó để ăn xác chết. Nghĩa bóng của câu ấy rất là rộng, có thể áp dụng cho nhiều thực tế trong cuộc sống. Vì thế, tùy theo văn mạch khi câu ấy được dùng mà chúng ta định được nghĩa của nó. Tuy nhiên, có một nguyên tắc chính không thay đổi, đó là, trong câu ngạn ngữ này: “xác chết” luôn tiêu biểu cho những gì ô uế, xấu xa; còn “chim ó” luôn tiêu biểu cho những kẻ thích sự ô uế, xấu xa.

Trong trường hợp câu ấy được dùng trong Ma-thi-ơ 24:28, thì văn mạch bắt đầu từ Ma-thi-ơ 24:23, nói về sự kiện christ giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện, dỗ dành nhiều người trong Thời Đại Nạn, trước ngày Chúa tái lâm:

“23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin.
24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
25 Nầy, Ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.
27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.
28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.”

Vì thế, “xác chết” là tà giáo do các christ giả và tiên tri giả rao giảng, còn “chim ó” là những người thích chạy theo dấu kỳ, phép lạ và những lời rao giảng êm tai, dầu chúng không đúng với Thánh Kinh. Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:3-4 đã tiên tri rằng:

“Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe Đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.”

Chuyện huyễn là những chuyện không có thật, không đúng với Lời Chúa nhưng vẫn được các christ giả, các tiên tri giả rao giảng và nhiều người tin theo. Ngay trong đầu thế kỷ 21 này, không thiếu những chuyện huyễn về việc “Đức Thánh Linh cho mọc răng vàng.” “Bụi vàng rơi xuống trong buổi nhóm,” “Những viên ngọc từ thiên đàng,” “Ma-na từ trời…” được hàng triệu người tin tưởng và truyền bá.

Trong trường hợp câu ấy được dùng trong Lu-ca 17:37, thì văn mạch bắt đầu từ Lu-ca 17:26, nói về sự kiện Chúa đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Đại Nạn, trong khi thế gian vẫn mãi mê chạy theo các thú vui của xác thịt:

“26 Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người:
27 người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết.
28 Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng;
29 đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy.
30 Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy.
31 Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, chẳng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng chẳng trở về
[1].
32 Hãy nhớ lại vợ của Lót.
33 Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại.
34 Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại.
35 Hai người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại.
36 Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại.
37 Các môn đồ bèn thưa cùng Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó.”

Vì thế, “xác chết” tiêu biểu cho thú vui của thế gian, còn “chim ó” là những người ham mến thế gian cùng những sự thuộc về thế gian. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người, sự văn minh, tiến bộ, tiện nghi trong đời sống, vật chất, của cải cùng các thú vui trong cuộc đời nhằm thỏa mãn mọi ưa thích của xác thịt lại phát triển và gia tăng vượt bực như trong thời đại của chúng ta. Hiện nay, theo thống kê, có khoảng trên hai tỷ người mang danh là Cơ-đốc nhân trên thế giới, nhưng bao nhiêu người trong số đó thật sự chẳng yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian (I Giăng 2:15) mà “tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình” đi theo Chúa (Lu-ca 9:23)?

Trong khi các môn đồ tưởng rằng sự kiện Chúa đến giữa lúc thế gian vẫn mãi mê ăn, uống, cưới, gả, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng… sẽ xảy ra ở một địa phương nào đó, thì câu trả lời của Chúa cho biết, sự đó xảy ra toàn thế gian, hễ nơi đâu có thú vui của thế gian thì nơi đó có kẻ say mê thú vui của thế gian mà không quan tâm tới ngày Chúa đến. Ngoài ra, trong câu nói của Chúa đề cập đến ngày và đêm, cho chúng ta thấy khi Chúa đến, một nửa thế gian là ban ngày và một nửa thế gian là ban đêm. Ngày hay đêm gì thì cũng sẽ có người được cất đi hoặc bị bỏ lại trong giấc ngủ, được cất đi hoặc bị bỏ lại trong khi làm việc.

Nguyện Chúa dùng Lời Chúa nhắc nhở con dân Chúa, những người đã được Ngài chọn từ trước khi sáng thế, để con dân Chúa luôn tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại. A-men!

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội Đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:6-10).

Huỳnh Christian Timothy

[1] Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch câu này như sau: “Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa,” khiến cho khó hiểu. Phân từ “mē” (G3361) trong tiếng Hy-lạp dùng trong câu này phải được dịch là “chẳng” nói lên tính phủ định thay vì dịch thành động từ “đừng” nói lên sự không nên làm. Ý nghĩa của câu này là, trong ngày đó sẽ có những người đang làm việc trên mái nhà hoặc ngoài ruộng sẽ chẳng còn trở về vì họ đã được Chúa đem đi.

[2] Lu-ca 17:32-33 nhắc lại câu chuyện vợ của Lót vì luyến tiếc của cải mà bị chết để kết nối với sự kiện trong những ngày sau cùng, có nhiều người nương cậy nơi của cải cho sự sống của mình nhưng họ sẽ chết vì của cải không cứu được họ. Trong khi đó, những ai từ bỏ lòng tham của cải, phó thác sự sống mình trong bàn tay Chúa và sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa, thì sẽ được sống lại và sống đời đời.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?5vu140qc5s755xw

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=2209

Share This:

Comments are closed.