1,659 views

NYTTN: Lời Xưng Tội Bởi Lý Trí và Lời Xưng Tội Bởi Thần Trí

Những Ý Tưởng Trong Ngày
Lời Xưng Tội Bởi Lý Trí và Lời Xưng Tội Bởi Thần Trí

11/05/2017

Chúng ta được dựng nên giống như Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có lý trí là sự nhận thức, cảm xúc, suy xét, và quyết định của riêng mình. Tuy nhiên, Chúa lại ban cho chúng ta một thân thể thiêng liêng là tâm thần, với thần trí, để chúng ta có thể tương giao với Chúa, vì Chúa là Thần (Giăng 4:24), để chúng ta có thể nhận thức những sự thuộc linh, đồng thời giúp cho chúng ta nhận thức, cảm xúc, suy xét, và quyết định đúng theo ý Chúa.

Khi chúng ta phạm tội thì với lý trí chúng ta biết mình sai nhưng với thần trí chúng ta biết sự sai phạm của mình là nghịch lại Thiên Chúa và có hậu quả nghiêm trọng.

Lời nhận tội và xưng tội bởi lý trí luôn hàm chứa sự tìm cách bào chữa cho sự sai trái của mình (gương A-đam và Ê-va). Lời nhận tội và xưng tội bởi thần trí luôn thể hiện sự tan vỡ cõi lòng, rúng động cả linh hồn (gương Đa-vít, Thi Thiên 51).

Lời nhận tội và xưng tội bởi lý trí vẫn được Chúa chấp nhận bởi sự thương xót của Ngài (như Ngài đã nhận sự xưng tội của A-đam và Ê-va), nhưng thiếu đi sự ban phước của Chúa. Lời nhận tội và xưng tội bởi thần trí là của lễ thánh khiết dâng lên Chúa, đẹp lòng Ngài, như lời xưng tội của Vua Đa-vít. Chính vì thế mà ông vừa được Chúa tha thứ vừa được Chúa phục hồi, ban cho ngai vị đời đời làm vua tuyển dân I-sơ-ra-ên.

Ngày nay, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, ngự trong thân thể của con dân Chúa, tác động trực tiếp trong thần trí của chúng ta, cáo trách, nhắc nhở, thúc giục, mà chúng ta vẫn còn:

  • Hèn nhát, không dám xưng tội; hoặc:

  • Chỉ xưng tội theo lý trí;

Thì thật là ngu dại, chỉ vì lòng tự ái không đúng mà bỏ qua cơ hội Chúa ban, để rồi suốt tháng ngày còn lại không thể thờ phượng, hầu việc Chúa trong tâm thần và lẽ thật. Nếu cuối cùng có được cứu, thì cũng dường như qua lửa!

Ôi! Cái giá phải trả cho lòng tự ái không đúng quá đắt!

Nguyện sự thương xót của Chúa tiếp tục tuôn đổ trên Hội Thánh, thêm cơ hội cho nhiều người được thức tỉnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
https://od.lk/d/MV8xNTQ2MDA4NzVf/NYTTN_2017-05-11_LoiXungToiBoiLyTriVaLoiXungToiBoiThanTri.pdf

Ghi Chú

Lý trí = fleshly mind

Tâm thần = the spirit

Thần = Spirit (chỉ về Thiên Chúa)

Thần trí = spirit

Thuộc linh = spiritual

Share This:

Comments are closed.