2,084 views

NYTTN: Của Lễ Hằng Hiến

Huỳnh Christian Timothy
“Những ý Tưởng Trong Ngày:” http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=2209

15.4.2013
Của Lễ Hằng Hiến

Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại mệnh lệnh của Thiên Chúa về của lễ thiêu hằng hiến trong Dân Số Ký 28:1-4 như sau:

1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:
2 Hãy truyền lịnh nầy cho dân I-sơ-ra-ên mà rằng: Các ngươi phải lo dâng cho Ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của Ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Ta.
3 Vậy, ngươi phải nói cùng dân I-sơ-ra-ên rằng: Nầy là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va: Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu hằng hiến.
4 Ngươi phải dâng con nầy vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối.

Mệnh lệnh trên đây nhắc lại mệnh lệnh Thiên Chúa đã truyền trước đó và được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:38-39:

“Đây là các điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ: Hai chiên con một tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. Buổi sớm mai ngươi hãy dâng một trong hai chiên con; con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối.”

Từ ngữ “hằng hiến” có nghĩa là “dâng liên tục.” Nói cách khác, là của lễ dâng mỗi ngày không ngưng nghỉ.

Thánh Kinh cho chúng ta biết, theo luật pháp của Thiên Chúa, “không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Vì thế, ý nghĩa thứ nhất của việc dâng mạng sống của hai con chiên con mỗi ngày lên Thiên Chúa tiêu biểu cho sự hy sinh mạng sống của “Chiên Con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:29) là Đức Chúa Jesus Christ để loài người được tha tội. Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết, Đức Chúa Jesus Christ chỉ làm việc dâng hiến mạng sống của Ngài để chuộc tội cho nhân loại “một lần thì đủ cả” (Hê-bơ-rơ 7:27), và Ngài hằng sống để cầu thay cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài (Hê-bơ-rơ 7:25). Hình ảnh hai con chiên được dâng làm sinh tế mỗi ngày nói lên sự kiện tội lỗi của những ai tin nhận Đấng Christ được tha thứ mỗi ngày, dầu là sự phạm tội trong giấc ngủ lúc ban đêm hay trong khi thức và hoạt động lúc ban ngày.

Ý nghĩa thứ hai trong việc ngày hai lần dâng của lễ hằng hiến là tiêu biểu cho sự kiện con dân của Thiên Chúa dâng chính thân thể của mình lên Đức Chúa Trời (Thiên Chúa Ngôi Cha) ngày hai bận: Buổi tối trước khi đi ngủ, và buổi sáng sau khi thức dậy, chúng ta đều cầu nguyện dâng thân thể mình lên Đức Chúa Trời như là một của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Đó là hành động thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi ngày, không ngưng nghỉ của con dân Thiên Chúa. Lời Chúa dạy:

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

Chính nhờ chúng ta dâng thân thể mình lên cho Đức Chúa Trời vào buổi tối mà Ngài sẽ gìn giữ chúng ta được bình an trong giấc ngủ, gìn giữ chúng ta không phạm tội trong chiêm bao, và phục hồi sức khỏe cho chúng ta. Thật không có gì an lành cho bằng một giấc ngủ mà thân thể chúng ta đã được dâng lên Đức Chúa Trời, được Ngài nắm giữ trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Ngài. Chính nhờ chúng ta dâng thân thể mình lên Đức Chúa Trời trước khi bắt đầu sinh hoạt trong một ngày mới mà Ngài sẽ gìn giữ chúng ta được an lành, không phạm tội, và ban ơn cho mọi việc tay chúng ta làm. Khi thân thể chúng ta đã được dâng trình lên Đức Chúa Trời rồi, chúng ta hoàn toàn yên tâm cho dù bất cứ việc gì sẽ xảy đến với chúng ta trong một ngày mới.

Việc cầu nguyện dâng hiến thân thể chúng ta lên Đức Chúa Trời ngày hai bận còn là cơ hội để chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời, xin Ngài tha thứ những vi phạm của chúng ta và thánh hóa chúng ta. Đồng thời, nhắc cho chúng ta cái giá mà Đức Chúa Jesus Christ đã trả vì tội lỗi của chúng ta, và nhắc cho chúng ta sự bảo đảm về ơn tha thứ của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ (I Giăng 1:7-9).

Lửa thiêu sinh tế tiêu biểu cho sự hủy diệt tội nhân, mùi thơm từ của lễ thiêu tiêu biểu cho sự vui lòng chấp nhận của Thiên Chúa về sự hình phạt công chính trên tội lỗi đã được thi hành. Sự sống vô tội của Đức Chúa Jesus Christ trong thân thể của loài người đã bị hủy diệt vì tội lỗi của nhân loại, và Thiên Chúa lấy làm vui về sự công chính của Ngài đã được thỏa mãn qua cái chết của Đức Chúa Jesus Christ (Ê-sai 53:10). Ngày nay, chúng ta không cần có thêm sự hy sinh mạng sống nào cho tội lỗi của chúng ta vì Đức Chúa Jesus Christ đã làm điều đó “một lần đủ cả!” Mà chúng ta chỉ cần dâng chính thân thể mình làm “của lễ sống và thánh” lên Đức Chúa Trời, như là sự tỏ bày lòng biết ơn và thuận phục của chúng ta đối với Đức Chúa Trời mà chúng ta gọi là Cha; và đó chính là sự thờ phượng được Đức Chúa Trời vui nhận.

Mỗi chúng ta đã được Đức Chúa Jesus Christ ban cho chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Trời:

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ngài, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

”Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài” (Khải Huyền 1:6).

Trong địa vị thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, chúng ta có bổn phận dâng của lễ hằng hiến, ngày hai bận, sáng chiều, bằng cách dâng chính thân thể của chúng ta.

Cảm tạ Cha yêu thương đã cứu chuộc chúng con và bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài luôn tiếp nhận sự thờ phượng của chúng con. Chúng con nguyện mãi mãi dâng hiến thân thể của chúng con làm những của lễ sống và thánh lên Ngài; và qua đó, chúng con được “biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” A-men!


Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?z14nendcnecv7c

Mọi góp ý xin email đến: lienlac@timhieutinlanh.net
Chúng tôi sẽ chọn những lời góp ý có tính cách xây dựng và khích lệ để đăng vào trang
Ý Kiến Bạn Đọc

Share This:

Comments are closed.