2,763 views

NYTTN: Cơ Nghiệp của Đức Chúa Trời

Huỳnh Christian Timothy

21.5.2013
Cơ Nghiệp của Đức Chúa Trời

“Cơ nghiệp” là một danh từ Hán Việt được ghép thành bởi hai danh từ: “cơ đồ” và “sự nghiệp.”

  • “Cơ” là nền tảng; “đồ” là bản vẽ phân định vị trí các vật. Khi hai từ ngữ này được ghép chung thành “cơ đồ” thì có nghĩa là: Nền tảng (bao gồm tài lực, vật lực, và nhân lực) để điều hành, cai trị một gia đình, một cơ sở thương mãi, hoặc một quốc gia.

  • Sự nghiệp: Việc làm ra có ích lợi cho bản thân và xã hội.

  • Cơ nghiệp: Quyền cai trị, tức là quyền quản lý, điều hành, và sử dụng toàn bộ tài lực, vật lực, nhân lực của một gia đình, một cơ sở thương mãi, hoặc một quốc gia để mang lại ích lợi chung cho mọi người.

Thánh Kinh Việt Ngữ dùng từ ngữ “cơ nghiệp” để dịch chữ “klēronomia,” (G2817) của tiếng Hy-lạp, phiên âm tiếng Việt là /klay-ro-no-mí-a/ [1]. Nghĩa gốc của từ ngữ này trong tiếng Hy-lạp là: “hưởng tài sản của cha ông để lại.” Đối với người dân thường thì tài sản của cha ông để lại có thể là tiền bạc, nhà cửa ruộng vườn, cơ sở thương mãi… Đối với con vua thì tài sản là cả một vương quốc!

Thánh Kinh dạy rằng con dân Chúa được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là cả vương quốc của Đức Chúa Trời, là tất cả những gì thuộc về Ngài, là sự sống của chính Ngài:

“Tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta được tái sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em” (I Phi-e-rơ 1:3-4). Xem thêm Khải Huyền 21:6-7.

Là luật pháp của Ngài:

“Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi, là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:4).

Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời còn là chính mình Ngài:

“Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình; Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người y như Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi đã phán cùng người” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:9).

“Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi” (Thi Thiên 16:5).

“Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài” (Ca Thương 3:24).

Đức Chúa Trời ban tất cả những gì thuộc về Ngài và chính mình Ngài cho những kẻ thuộc về Ngài. Con dân Chúa được vui hưởng và đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trên tất cả những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Lời Thánh Kinh sau đây thật là cảm động và khích lệ chúng ta rất nhiều trên bước đường theo Chúa:

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao” (Rô-ma 8:32)?

Trên một phương diện khác, con dân Chúa lại trở thành cơ nghiệp của Đức Chúa Trời:

“Song chúng vốn là dân sự và cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ thẳng ra, rút ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:29).

“Nước nào có Giê-hô-va làm Thiên Chúa mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay” (Thi Thiên 33:12)!

Nguyện Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta luôn nhớ địa vị của chúng ta là địa vị con Đức Chúa Trời, được dự phần trong cơ nghiệp của Ngài, để chúng ta sống xứng đáng với sự yêu thương và ân điển của Ngài. Không một điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, (ngoại trừ sự cố ý sống trong tội của chúng ta):

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

A-men!

Huỳnh Christian Timothy

Ghi Chú

[1] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G2817

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/by1bxupt1ubcp6t/NYTTN_2013-5-21_CoNghiepCuaDucChuaTroi.pdf

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=2209

Share This:

Comments are closed.