974 views

Những Sự Cám Dỗ và Thử Thách

Tiếng Việt – bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp:
http://www.vi.grace-jay.net/nhung-su-cam-do-va-thu-thach/

Những sự cám dỗ là những hoàn cảnh hay ý tưởng cố cài bẫy chúng ta vào trong sự phạm những hành động tội lỗi. Những sự thử thách là những sự thử nghiệm hay những sự cám dỗ mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đối diện, để chúng ta thể hiện sức mạnh thuộc linh của chúng ta và làm vững mạnh đức tin của chúng ta trong Thiên Chúa.

English – click the following link to continue your reading:
http://www.grace-jay.net/temptations-and-trials/

Temptations are situations or thoughts that try to trap us into committing sinful acts. Trials are tests, or temptations that God allows us to face in order for us to show our spiritual strength and to strengthen our faith in God.

Share This:

Comments are closed.