913 views

Những Điều để Cảm Tạ Đức Chúa Trời (2016)

Huỳnh Thiên Lạc

“Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, về mọi sự.” (Ê-phê-sô 5:20).

Từ khi tôi được sinh ra, những ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho tôi đã không ngừng và tôi cứ ở lại trong sự biết ơn về những sự ban cho của Ngài và việc làm của Ngài trong đời sống của tôi. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai tin và theo Ngài, như Áp-ra-ham, Gióp, và Đa-vít, là những người mà đức tin của họ đã đem lại sự ban phước của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Những môn đồ của Đấng Christ nên luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự chúng ta có, và chúng ta phải biết ơn khi nhận những sự ấy từ Đức Chúa Trời, ngay cả thực phẩm mà chúng ta ăn. Đức Chúa Trời đã mang đến rất nhiều ơn phước trong đời sống của tôi mà tôi không thể nào liệt kê ra hết, nhưng có một số đã đến chỉ trong năm nay, mà tôi sẽ nói đến.

“Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta! Hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (Thi Thiên 103:1-2).

Điều đầu tiên để cho tôi cảm tạ Đức Chúa Trời liên quan đến kết quả bầu cử vừa qua. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì bà Hillary Clinton đã bị ngăn chận, để không làm cho tình hình đang xuống dốc của đất nước này trở nên càng tồi tệ hơn. Không có một tổng thống ủng hộ sự phá thai và sự làm mất đi giá trị Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của chúng ta, đất nước này sẽ có một cơ hội trở lại đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về điều này, vì gần đây, quốc gia của chúng ta ở trên con đường xa cách ánh sáng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã ngăn ngừa bà Hillary Clinton nhận chức vụ, thì cũng là lúc khiến cho quốc gia của chúng ta có thể ăn năn tội lỗi của chúng ta và trở thành một quốc gia ở dưới Đức Chúa Trời thêm một lần nữa.

Xin đọc tiếp tại đây: http://www.vi.grace-jay.net/nhung-dieu-de-cam-ta-duc-chua-troi-2016/

Share This:

Comments are closed.