767 views

NGCHTK: Ga-la-ti 2:11-14

Tiếng việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_11-14/

Huỳnh Christian Hồng Ân

11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách.

Đáng tiếc thay, có một sự xung đột giữa Sứ Đồ Phao-lô và Phi-e-rơ. “Phản đối Phi-e-rơ tận mặt” có nghĩa là Phao-lô nói ra sự phản đối của ông đối với thái độ của Phi-e-rơ. Điều Phi-e-rơ làm sẽ được bàn đến trong các câu kế tiếp, nhưng hãy biết chắc rằng, bổn phận của Phao-lô là sửa lỗi cho người anh em của ông, nếu người anh em ấy có làm điều gì sai. Trong thực tế, theo Ma-thi-ơ 18:15, chúng ta cũng được khích lệ để làm như Phao-lô đã làm, nếu chúng ta biết rằng, một trong các anh chị em trong Đấng Christ của chúng ta đang sai lầm. Nếu người ấy lắng nghe và tự sửa mình, thì chúng ta có lại được một người anh em hay chị em; nếu không, thì chúng ta bị mất một người anh em hay chị em. Sửa lỗi các Cơ-đốc nhân khác là giúp họ, chứ không phải làm cho họ bị ngượng hay chống nghịch họ. Phao-lô dứt khoác và chắc chắn về những gì mà ông phải nói với Phi-e-rơ. Ông đã làm điều mà ông phải làm để cứu Phi-e-rơ và Hội Thánh ra khỏi sự sai trái càng hơn. Bấm vào đây để đọc tiếp


Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-211-14/

Grace Christian Huynh

11 But when Peter came to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed.

Regrettably, there was a conflict between the apostles Paul and Peter. To “withstood him to his face” means that Paul expressed his opposition to Peter’s behavior. What Peter did will be discussed in the next verses, but make no mistake that it is Paul’s obligation to correct his brother if the brother did any wrongdoing. In fact, we, too, are encouraged to do as Paul did if we knew that one of our brothers or sisters in Christ was in the wrong according to Matthew 18:15. If that person listens and corrects himself or herself, we have gained back a brother or sister, but if not, then we have lost a brother or sister. To correct other Christians is to help them, not to embarrass or to turn against them. Paul was cut and dry about what he had to say to Peter. He did what he had to do in order to save Peter and the Church from further wrongdoing. Continue reading

Share This:

Comments are closed.