867 views

NGCHTK – Ga-la-ti 1:13-24

Những Ghi Chú Học Thánh Kinh của Hồng Ân và Thiên Lạc
Ga-la-ti 1:13-24

Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-1_13-24/

Tiếng Việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-1_13-24

Share This:

Comments are closed.