2,068 views

Hỏi & Đáp: Máu Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta khi nào?

Hỏi:

Có một vị đầy tớ Chúa, trong lễ Tiệc Thánh cầu nguyện rằng: ” Xin máu của Chúa một lần nữa thanh tẩy chúng con.”  Tôi tin rằng lời cầu nguyện này không đúng. Xin nhờ anh giải đáp cho nhé.

Một Tín Đồ.

Đáp:

Thanh tẩy có nghĩa là rửa sạch. Thánh Kinh cho biết máu của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta: “Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!” (Khải Huyền 1:6 – Bản Dịch Ngôi Lời). “… máu của Đức Chúa Jesus Christ, con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi chúng ta.” (I Giăng 1:7 – Bản Dịch Ngôi Lời).

Theo Thánh Kinh:

  • Máu của Chúa chỉ đổ ra có một lần để rửa sạch tội lỗi cho chúng ta: Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời” (Hê-bơ-rơ 9:12) và  (Khải Huyền 1:6).
  • Sự rửa sạch tội lỗi của chúng ta hoàn tất ngay khi Chúa phán: Xong! (Giăng 19:30 – bản dịch Phan Khôi dịch là: Mọi việc đã được trọn! Trong nguyên tác chỉ có một chữ “xong”).
  • Sự rửa sạch tội này là cho tất cả mọi người trong thế gian. Chúa chết vì mọi người: Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:14, 15). “Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ” (I Ti-mô-thê 2:6). “Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhứt là của tín đồ” (I Ti-mô-thê 4:10). Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết(Hê-bơ-rơ 2:9). Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa” (I Giăng 2:2). Tuy nhiên, chỉ những ai tin và nhận Đấng Christ thì mới nhận được sự làm cho sạch tội; ví như trời đổ mưa cho cả thành phố nhưng chỉ những ai đem thùng ra hứng nước thì mới nhận được nước mưa mà thôi.

Xin lưu ý: Sự tha tội khác với sự rửa sạch tội. Tha tội là chúng ta có tội nhưng Chúa không kể chúng ta là có tội vì Đấng Christ đã gánh lấy hình phạt của tội lỗi thay cho chúng ta. Sự rửa sạch tội là Chúa thay đổi bản chất của chúng ta. Bản chất của chúng ta vốn hướng về tội lỗi, làm theo tội lỗi nhưng được Chúa làm cho nó chết đi (với sự đồng ý của chúng ta – thể hiện qua sự ăn năn tội và khao khát được nên thánh) rồi ban cho chúng ta bản chất mới, tức tái sinh chúng ta, bản chất mới không hướng về tội lỗi mà hướng về sự thánh khiết, ưa thích làm theo Lời Chúa dạy. Một người có bản chất mới (đã được tái sinh) vẫn có thể tình cờ phạm tội hoặc yếu đuối mà phạm tội. Sự tha tội vẫn tiếp tục cho đến khi Chúa phục sinh hoặc biến hóa thân thể xác thịt của chúng ta thành một thân thể mới trong vinh hiển và trọn lành. Một người tin Chúa mà không chịu từ bỏ tội lỗi, không khao khát được nên thánh thì không thể được Chúa tái sinh. Người đó sẽ tiếp tục chết mất trong lầm lỡ và tội ác mình. Đức tin không thể hiện bằng hành động là đức tin chết (Gia-cơ 2:14-26). Đức tin chết không cứu được ai cả.

Tim Huỳnh
23/03/2010

 

Share This:

Comments are closed.