2,312 views

Mười Điều Răn: (04) Điều Răn Thứ Tư

Tôn Thánh Ngày Sa-bát

Ý Nghĩa và Mục Đích của Ngày Sa-bát – Ngày Sa-bát và Tín Đồ Đấng Christ – Cách Thức Tôn Kính Ngày Sa-bát

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi:
trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi,
hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;
vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó,
qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào Xem tiếp/Read more  hoặc bấm vào tựa bài rồi bấm vào nút “play” dưới đây để nghe

Phần Một: Ý Nghĩa và Mục Đích của Ngày Sa-bát

Phần Hai: Ngày Sa-bát và Tín Đồ Đấng Christ

Phần Ba: Cách Thức Tôn Kính Ngày Sa-bát

Sa-bát có nghĩa là ngưng làm việc, nghỉ ngơi, không có nghĩa là ngưng hoạt động.

I Lý do Chúa thiết lập ngày Sa-bát

1. Vì sự vinh quang của Ngài:

a) Đó là ngày nghỉ và ngày thánh của Đức Giê-hô-va (Xuất 20:10).
Lê-vi Ký 19:3, 30
3 Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
30 Các ngươi phải giữ những sa-bát ta, và tôn kính nơi thánh ta: Ta là Đức Giê-hô-va.
Lê-vi Ký 23:3, 38
3 Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.
38 Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý.
Lê-vi Ký 26:2,
2 Hãy giữ lễ sa-bát ta, và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va.
Ê-sai 58:13Nếu ngươi ngừa giữ chơn mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi người thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình,
Ê-xê-chi-ên 20:16, 21, 24
16 vì chúng nó đã bỏ mạng lịnh ta, không noi theo lệ luật ta, và phạm những ngày sa-bát ta; bởi lòng chúng nó đã hướng về thần tượng mình.
21 Nhưng con cái dấy loạn nghịch cùng ta; không noi theo luật lệ ta, không vâng giữ và không làm theo mạng lịnh ta, là điều người ta nếu làm theo thì được sống bởi nó; và chúng nó phạm những ngày sa-bát ta nữa. Bấy giờ, ta nói rằng ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó, và làm trọn sự giận của ta nghịch cùng chúng nó trong đồng vắng.
24 vì chúng nó không vâng làm mạng lịnh ta, nhưng đã bỏ lệ luật ta, đã phạm những ngày sa-bát ta, và mắt chúng nó đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình.
Ê-xê-chi-ên 22:8, 26
8 Mầy khinh dể các vật thánh ta, và phạm các ngày sa-bát ta!
26 Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó.
Ê-xê-chi-ên 23:38Chúng nó lại còn làm sự nầy nghịch cùng ta: cùng trong một ngày chúng nó đã làm ô uế nơi thánh ta, và phạm các ngày sa-bát ta;
Ê-xê-chi-ên 44:24 Khi có sự kiện xảy đến, chúng nó phải xử đoán, và phải xử đoán theo mạng lịnh ta; chúng nó sẽ vâng giữ các luật pháp ta và các lệ luật ta trong mọi kỳ lễ của ta, và làm cho các ngày sa-bát ta nên thánh.

b) Để thể hiện hình ảnh của Đức Giê-hô-va trong chúng ta. Vì Ngài làm việc trong sáu ngày và nghỉ vào ngày thứ bảy nên Ngài muốn loài người cũng giống như Ngài trong sự kiện làm việc trong sáu ngày và nghỉ vào ngày thứ bảy.

c) Ngày Sa-bát là cơ hội để chúng ta nhớ đến công cuộc sáng tạo của Đức Giê-hô-va, suy ngẫm đến công trình sáng tạo của Ngài, sự an nghỉ đời đời trong nước trời mà cảm tạ và tôn vinh Ngài.

2. Vì ích lợi cho loài người

a) Chúa ban phước cho ngày Sa-bát, có nghĩa là trong ngày Sa-bát Chúa ban phước cho loài người được nghỉ ngơi và được tương giao với Ngài. Sáng Thế Ký 2:1-3
1 Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi.
2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.
3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.

b) Ngày Sa-bát được dựng nên vì ích lợi của loài người và Đấng Christ là chủ ngày Sa-bát. Mác 2:27-28
27 Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.
28 Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.

3. Là dấu hiệu Đức Chúa Trời biệt riêng dân sự của Ngài.

Ê-xê-chi-ên 20:12 Ta cũng cho chúng nó những ngày sa bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh.

II Bổn phận của con dân Chúa về ngày Sa-bát

1. Nhớ ngày Sa-bát.  Chữ nhớ trong nguyên tác có nghĩa là làm dấu, ghi khắc, nhắc lại để nhận ra. Chúng ta cần nhớ đến ngày Sa-bát bằng cách ghi khắc trong tâm trí, nhắc đến qua lời nói, làm dấu trên lịch, và nhận thức qua hành động vâng giữ. Xuất 20:8. Sự nhận thức thật sự về ngày Sa-bát đem đến sự vui thỏa khi vâng giữ nó, vì là một cơ hội để nghỉ ngơi sự lao nhọc của thể xác và tâm linh được tươi mới trong sự thông công và thờ phượng Chúa.

2. Biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Làm nên thánh có nghĩa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chúa ban điều răn cho chúng ta là nghỉ làm việc trong ngày thứ bảy và biệt riêng ngày đó cho Chúa.

3. Nhớ rằng ngày sa-bát do chính Đức Chúa Trời thiết lập và ra lệnh cho con dân của Chúa vâng giữ.
Sáng Thế Ký 2:1-3. Xuất 20:8-11
1 Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. 3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.

4. Cho phép người khác cũng được nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa.

5. Suy tưởng đến sự sáng tạo và cứu chuộc của Chúa.

6. Làm những việc lành. Ma-thi-ơ 12:10-13. Lu-ca 13:10-17; 14:1-6. Giăng 9.

III Phước hạnh dành cho những người vâng giữ ngày Sa-bát

1. Thể xác được nghỉ ngơi và hồi sức. Xuất 23:12 Luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại.

2. Thể xác và linh hồn được sức mới. Ê-sai 40:29-3129 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.  31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

3. Được vui thỏa trong Chúa và nhận các phước Ngài hứa ban cho Gia-cốp. Ê-sai 58:13-14
13 Nếu ngươi ngừa giữ chơn mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi người thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, 14 bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.
 

Share This:

Comments are closed.