3,520 views

Lời Chứng: Đức Chúa Trời Sắm Sẵn

Vũ Thị Thư
Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này
https://www.opendrive.com/folders?NV85NjI3ODlfSzJHZUo

Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong CD_Lời Chứng 
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=3270

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Share This:

Comments are closed.