1,819 views

Loài Người (12): Thảo Luận Thần Học

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://timhieutinlanh.opendrive.com/files/NV8xNTYyMjUyOF9aVFlPTl8zZTQ2/013_LoaiNguoi_ThaoLuanThanHoc.mp3

Bấm vào nối mạng dưới đây để đọc, tải xuống và in ra bài viết này:
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=279

Share This:

Comments are closed.