2,009 views

Lời Chứng về Sự Giữ Ngày Sa-bát

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 lời chứng này:
http://www.divshare.com/download/19632210-44d
 
Bấm vào nút "play" ► để nghe
 
 

8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi:
trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi,
hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;

11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển,
và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ:
Vậy nên, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

Xuất Ê-díp-tô Ký 20

 

6 Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va,
đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va,
đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế,
và cầm vững lời giao ước Ta,

7 thì Ta sẽ đem họ vui mừng trong nhà cầu nguyện Ta.
Của lễ thiêu và hi sinh họ dâng trên bàn thờ Ta,
sẽ được nhận lấy; vì nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

Ê-sai 56

 
 

Share This:

Comments are closed.