3,313 views

Easter: Huyền Thoại Về Easter

Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:28-32
“28 Hãy giữ và nghe các điều nầy mà ta dặn biểu ngươi, để ngươi và con cháu ngươi được phước đời đời, bởi vì làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 29 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi, và được ở trong xứ chúng nó, 30 thì hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, mà hỏi rằng: Các dân tộc nầy phục sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo vậy nữa. 31 Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình: đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa, để cúng thờ các thần mình. 32 Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi: chớ thêm hay là bớt chi hết.
[6454]

Tượng Nữ Thần Eastre
Hình Nữ Thần Eostre
Tượng Nữ Thần Ishtar
Cổng Ishtar của thành Ba-by-lôn
Tượng Nữ Thần Át-tạt-tê 600BC
Tượng Nữ Thấn Át-tạt-tê 1800BC
Ngoài ra, ngày Chúa Phục Sinh không phải lúc nào cũng là chủ nhật mà là ba ngày sau Lễ Vượt Qua. Người viết sẽ bàn đến điều này trong một bài viết khác: “Ngày Chúa Chịu Thương Khó Và Ngày Chúa Phục Sinh” [6]. Vì thế, nếu chúng ta muốn thật sự kỷ niệm ngày thương khó của Chúa và ngày phục sinh của Chúa thì chúng ta nên tổ chức Lễ Thương Khó vào buổi chiều ngày Lễ Vượt Qua 14 tháng Ni-san và Lễ Phục Sinh vào đêm 17 hoặc sáng 18 tháng Ni-san theo lịch Hê-bơ-rơ.
[4] W.E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, “Easter”, Thomas Nelson Publishers (1996), trang 192
[5] The Catholic Encyclopedia, “Easter”, (1909) volume 5, trang 224-227

 

Share This:

Comments are closed.