2,776 views

Hỏi & Đáp: Hội Thánh Cần Giữ Các Lễ Nào?

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Chào anh, tôi muốn hỏi: có phải luật pháp Chúa bao gồm các điều răn của Chúa hay là luật pháp chính là các điều răn. Hiện nay, chúng ta nên giữ những lễ nào cần giữ hay chỉ vâng giữ các điều răn là đủ. Cám ơn.

Đáp:

Luật pháp của Chúa là tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm và nếu chúng ta không làm thì chúng ta chịu trách nhiệm.

Trong luật pháp có Mười Điều Răn, nhưng Mười Điều Răn lại là nền tảng của luật pháp, bởi vì tất cả luật pháp đều ra từ Mười Điều Răn (Ma-thi-ơ 22:40). Vì vậy, luật pháp ra từ Mười Điều Răn và Mười Điều Răn cũng chính là luật pháp. Tương tự như: hiến pháp của một quốc gia là nền tảng của luật pháp, bởi vì, tất cả luật pháp của quốc gia ra từ hiến pháp. Vậy luật pháp ra từ hiến pháp và hiến pháp cũng chính là luật pháp. Người ta thường nói, hiến pháp là luật pháp tối cao của một quốc gia.

Trong số những luật pháp ra từ Mười Điều Răn, có những luật chỉ áp dụng trong một vài thời kỳ, nhưng Mười Điều Răn thì áp dụng cho mọi thời kỳ, vì Mười Điều Răn là nền tảng của luật pháp.

1. Luật áp dụng cho từng thời kỳ:

 • Luật chỉ ăn rau trái áp dụng trong thời kỳ trước Cơn Nước Lụt.

 • Luật được ăn thịt (không có huyết) áp dụng trong thời kỳ sau cơn nước lụt.

 • Luật cử các thức ăn không tinh sạch áp dụng từ khi dân I-sơ-ra-ên được thành lập cho đến khi Hội Thánh được thành lập.

 • Luật dâng sinh tế để chuộc tội và các tế lễ khác áp dụng trước khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá. Sẽ được thực hiện như là lễ kỹ niệm trong vương quốc ngàn năm.

 • Luật cắt bì áp dụng từ Áp-ra-ham cho đến khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá.

 • Luật anh chị em ruột được kết hôn lẫn nhau áp dụng cho đến khi dân I-sơ-ra-ên được thành lập.

 • Luật thờ phượng Chúa trong một đền thờ áp dụng từ khi dân I-sơ-ra-ên được thành lập cho đến khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá. Sẽ được tái lập trong vương quốc ngàn năm.

 • V.v.

2. Luật áp dụng cho Hội Thánh:

 • Mười Điều Răn.

 • Không ăn huyết, thú vật chết ngột, thức ăn đã cúng thần tượng

 • Không tà dâm (điều răn thứ bảy chỉ cấm phạm tội ngoại tình, tức là cấm quan hệ tính dục với người đã có chồng hoặc có vợ, còn tà dâm là bao gồm tất cả các quan hệ tính dục ngoài hôn nhân).

Điều răn thứ tư bị Hội Thánh vi phạm trầm trọng. Hội Thánh cần phải ăn năn để trở nên trọn vẹn không tì không vít trước khi Chúa đến.

Xin nghe các bài liên quan đến giao ước, điều răn và luật pháp tại đây:
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=1854

Xin đọc các bài liên quan đến việc giữ ngày Sa-bát tại đây:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3112

Về các ngày lễ của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước, Hội Thánh tùy ý, ai muốn giữ để kỷ niệm những điều phước hạnh Đức Chúa Trời hứa ban cho con dân của Ngài, được hàm ý trong các lễ ấy, thì cứ giữ. Ai không giữ thì cũng không phạm tội, vì Đức Chúa Jesus đã đến thế gian. Đức Chúa Jesus đã và đang làm thành những lời hứa của Đức Chúa Trời trong các lễ ấy. Hiện nay Đức Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta, chúng ta chỉ cần nhìn vào Đức Chúa Jesus, không cần nhìn vào các ngày lễ mang tính biểu tượng cho các việc làm của Ngài.

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jesus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Xin đọc bài liên quan đến các ngày lễ trong Cựu Ước tại đây:
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=13
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3464

Tuy nhiên, Hội Thánh phải vâng giữ Lễ Báp-tem và Lễ Tiệc Thánh. Lễ Báp-tem là nghi thức để người tin nhận Chúa tuyên xưng đức tin. Lễ Tiệc Thánh là nghi thức nhớ đến Chúa. Hai lễ này được chính Đức Chúa Jesus Christ phán truyền cho Hội Thánh. Mỗi con dân của Chúa trong Hội Thánh đều là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9; Khải Huyền 1:6), cho nên, mỗi con dân Chúa có tư cách và thẩm quyền đứng ra làm báp-tem cho người mới tin Chúa hoặc làm Tiệc Thánh cho Hội Thánh.

Huỳnh Christian Timothy
17.8.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/18qyns4flqfbj/2013_hoidap

Share This:

Comments are closed.