1,778 views

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sự Báp-tem vào Trong Danh Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1ODBfdWNJS2U

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để đọc thêm các bài có liên quan:

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ, hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

“Vì (Thánh Linh) chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ chịu báp-tem vào trong danh Đức Chúa Jesus mà thôi” (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:16).

“Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ trong danh Chúa. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:48).

“Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-tem vào trong danh Đức Chúa Jesus” (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:5).

Share This:

Comments are closed.