1,269 views

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa của Sáng Thế Ký 15:9-10

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Tải xuống bài viết này dạng PDF tại đây:
https://od.lk/d/MV8xMzc4MTg0OTVf/HD_YNghiaCuaSangTheKy_15_9-10.pdf

Hỏi:

Xin cho biết ý nghĩa sự chết của các con vật được nói đến trong Sáng Thế Ký 15:9-10.

Đáp:

Các con vật được ghi chép trong Sáng Thế Ký 15:9-10 bao gồm: một bò cái ba tuổi, một dê cái ba tuổi, một chiên đực ba tuổi, một chim cu, và một chim bồ câu con, được dùng làm dấu hiệu cho lời hứa giữa Thiên Chúa và Áp-ram:

7 Ngài phán với Áp-ram: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng đã đem ngươi ra khỏi U-rơ, xứ Canh-đê, để ban cho ngươi đất này, để {ngươi} chiếm lấy nó.

8 Ông thưa: Lạy Chúa! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Do đâu tôi biết rằng tôi sẽ chiếm lấy nó?

9 Ngài phán với ông: Ngươi hãy bắt đem cho Ta một bò cái ba tuổi, một dê cái ba tuổi, một chiên đực ba tuổi, một chim cu và một chim bồ câu con.

10 Áp-ram đem đến cho Ngài tất cả các loài đó, mổ chúng ra làm hai, để mỗi nửa phần đối với nhau, nhưng ông không mổ các con chim ra làm hai.

Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ rằng, các con vật bị giết trong Sáng Thế Ký 15:9-10 không phải là sinh tế dâng lên Thiên Chúa, mà là của lễ cho nghi thức kết giao ước theo phong tục thời bấy giờ, tại Trung Đông.

Kế đó, chúng ta cần biết rằng, theo phong tục thời bấy giờ, để kết ước, thường thì một con bò con bị giết, xác bị mổ ra làm hai, để mỗi nửa phần đối với nhau, rồi các bên kết ước đi qua chính giữa của hai phần xác chết ấy, với ý nghĩa, bên nào bội giao ước thì sẽ bị giết và cắt làm đôi như con thú được dùng để kết giao ước. Thánh Kinh có ghi lại cách thức kết ước như vậy, do dân I-sơ-ra-ên làm ra trước Thiên Chúa:

Giê-rê-mi 34:18-20

18 Ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước của Ta, những kẻ không làm theo những lời giao ước mà chúng đã lập trước Ta, khi chúng nó mổ bò con làm đôi, và đi qua giữa hai phần của nó.

19 Các quan trưởng của Giu-đa, các quan trưởng của Giê-ru-sa-lem, các hoạn quan, các thầy tế lễ, và dân sự của đất, là những kẻ đã đi qua giữa các phần của bò con,

20 Ta sẽ phó chúng nó vào trong tay những kẻ thù của chúng nó, vào trong tay những kẻ tìm kiếm mạng sống của chúng nó. Những xác chết của chúng nó sẽ làm đồ ăn cho các loài chim trời và các loài thú của đất.

Cũng chính vì thế mà từ ngữ dùng để gọi sự kết giao ước trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa đen là “cắt” giao ước (để chỉ về sự cắt làm đôi xác chết của con thú).

Bò cái, dê cái, chiên đực, chim cu, và chim bồ câu đều là các loài thanh sạch, về sau được dùng làm sinh tế trong các của lễ dâng lên Thiên Chúa. Trong sự kiện Thiên Chúa truyền cho Áp-ram cùng lúc đem các loài thú và loài chim đến trước Ngài, để làm nghi thức kết giao ước, chúng ta có thể hiểu như sau:

  • Ba tuổi là tuổi trưởng thành của súc vật, tiêu biểu cho sự trọn vẹn về phẩm chất và năng lực. Giao ước Thiên Chúa lập ra với Áp-ram là đầy đủ, trọn vẹn về phẩm chất và có hiệu lực.

  • Sự xẻ hai xác chết của các con thú tiêu biểu cho sự tỏ ra sự thành tín của Thiên Chúa về lời hứa của Ngài và sự Ngài hoàn toàn gánh trách nhiệm về sự làm cho lời hứa được hoàn thành.

  • Bò cái tiêu biểu cho sự thánh hóa (Dân Số Ký 19:1-9). Thiên Chúa sẽ làm ra cho vùng đất mà Ngài hứa ban cho Áp-ram và dòng dõi của ông được nên thánh, đến nỗi, sa mạc sẽ trổ hoa (Ê-sai 35:1).

  • Dê cái tiêu biểu cho sự chuộc tội (Lê-vi Ký 5:5-6) mà Thiên Chúa sẽ làm ra cho Áp-ram và dòng dõi của ông, để họ xứng đáng ở trong phần đất Ngài ban cho họ.

  • Chiên đực tiêu biểu cho điều tốt nhất Thiên Chúa sẽ ban cho Áp-ram và dòng dõi của ông, như sau này ông đã sẵn lòng dâng lên Thiên Chúa điều tốt nhất của ông là đứa con được sinh ra theo lời hứa: I-sác (Sáng Thế Ký 22:12-13).

  • Chim cu và chim bồ câu tiêu biểu cho sự thanh bình, thịnh vượng trên vùng đất Thiên Chúa sẽ ban cho Áp-ram và dòng dõi của ông, nếu họ không chống nghịch Ngài (Nhã Ca 2:1-14).

Giao ước Thiên Chúa lập ra với Áp-ram được nói đến trong phân đoạn này là giao ước một chiều: Thiên Chúa hứa với Áp-ram và dòng dõi của ông về sự Ngài sẽ ban cho họ vùng đất Ca-na-an và gần hết vùng Trung Đông, từ bờ sông Ni-lơ xứ Ai-cập cho đến bờ sông Ơ-phơ-rát xứ Sy-ri-a và I-rắc ngày nay, làm cơ nghiệp (Sáng Thế Ký 15:18). Áp-ram và dòng dõi của ông không phải làm một điều gì cho Thiên Chúa, mà họ chỉ cần tin lời hứa của Ngài và nhận sự ban cho của Ngài.

Tương tự như vậy là giao ước về Vương Quốc Đời Đời mà Thiên Chúa hứa ban cho con dân của Ngài, là những người đã thuộc về Ngài qua sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
14/05/2016

Share This:

Comments are closed.