2,551 views

Hỏi & Đáp: Sự Cứu Rỗi và Sự Giữ Ngày Sa-bát

Lê Nguyễn Vân Anh

Hỏi:

Theo tôi, con dân Chúa chỉ cần “Kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu kẻ lân cận như chính mình.” Tôi nghe quý vị giảng về sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy. Tôi xin hỏi:

1. Một người phải làm gì để được cứu rỗi?

2. Nếu như tôi không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy thì tôi có được cứu hay không?

Đáp:

Điều kiện để được cứu: Rất đơn giản, câu trả lời ở ngay trong Giăng 3:16, mà Cơ-đốc nhân nào cũng thuộc:

“VÌ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai TIN VÀO CON ẤY sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời”

Điều kiện để được cứu và được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI là TIN VÀO CON ẤY – TỨC ĐỨC CHÚA JESUS.

Mình xin hỏi bạn, bạn định nghĩa chữ TIN là như thế nào?

Đức Chúa Jesus định nghĩa:

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha” (Giăng 14: 12).

Đức Chúa Jesus khẳng định: “TIN” nghĩa là LÀM VIỆC MÀ CHÚA ĐÃ LÀM. Vậy, mình xin hỏi bạn: Chúa Jesus đã làm những việc gì?

Thánh Kinh cho biết:

Chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài” (Giăng 15:10).

Đức Chúa Jesus giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Cha, chúng ta há chẳng phải nên bắt chước Ngài sao?

Mình xin lấy một ví dụ mình nghe chú Tim giảng:

Một người nghệ sĩ xiếc biểu diễn tiết mục đi trên dây cao vút chừng mấy chục mét trên không trung. Công chúng vỗ tay hoan hô thán phục. Người đó hỏi: Mọi người có tin rằng tôi có thể cõng một người trên lưng mà vẫn giữ được thăng bằng không? Thiên hạ ầm ầm đáp: “Tin! Tin!” Nhưng khi người ấy hỏi tiếp: “Vậy, ai tình nguyện leo lên lưng tôi thử nào?” Thì không ai dám. Vậy, có gọi là TIN không? Miệng nói TIN nhưng không dám làm. Chẳng phải là kẻ nói dối sao?

Thánh Kinh đã nói rất rõ:

“Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng” (Gia-cơ 2:14)?

Mình biết có rất nhiều người sẽ dèm chê: “Bây giờ là thời kỳ ân điển… chúng ta được cứu bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm…” và những câu tương tự như vậy, cho rằng việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là “không quan trọng.”

Họ coi thường điều răn thứ tư thì cứ mặc họ sống theo ý tưởng hư không của họ. Đây là mình nói những người biết rõ không vâng giữ ngày Sa-bát là sai, mà vẫn làm ngơ, chứ trên thế giới nhiều người vẫn chưa biết lẽ thật về sự con dân Chúa phải vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, trong đó có sự vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.

Như bạn đã nói: “Kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu kẻ lân cận như chính mình.” Bạn nói hoàn toàn chính xác.

Vậy, việc bạn “kính mến Đức Chúa Trời” được thể hiện ra như thế nào? Bạn thể hiện theo cách bạn muốn hay thể hiện theo cách Đức Chúa Trời muốn? Mình thì chọn làm theo cách Ngài muốn.

Ví dụ như Đức Chúa Trời muốn bạn dâng Ngài hoa hồng đỏ mà bạn lại dâng phong lan tím, thì dù hoa phong lan đẹp đấy, nhưng mình tin là Ngài chẳng vui lòng.

Bạn có thể đọc lại chuyện Ca-in và A-bên trong Sáng Thế Ký. Lễ vật của A-bên đẹp lòng Chúa thì Ngài mới nhận; và dù Ca-in dâng thứ mà ông cho là tốt nhất, nhưng Đức Chúa Trời đã từ chối.

Đức Chúa Jesus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến.” (Giăng 14:23-24).

“Yêu mến” Đức Chúa Trời là vâng giữ lời Ngài và điều răn Ngài.

Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài” (Giăng 15:10).

Vì vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời mà chúng ta bị hư mất. Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay cho tất cả những sự vi phạm Mười Điều Răn của chúng ta. Hễ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi (tức là sự chết đời đời trong hỏa ngục) và ra khỏi quyền lực của tội lỗi (tức là cái sức mạnh khiến cho người ta cứ vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời).

Một người chỉ cần ăn năn tội và tin vào Đức Chúa Jesus Christ, thì được cứu. Nhưng sau khi được cứu thì người ấy phải tận dụng Thánh Linh của Chúa mà sống theo Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời đã được Đức Thánh Linh ghi chép trong lòng mình. Giao ước mới bao gồm việc tha tội, làm cho sạch tội, và ghi chép luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng người tin nhận Chúa:

Này là giao ước Ta lập với chúng nó: Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp Ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn” (Hê-bơ-rơ 10:16).

Lời của Chúa cảnh cáo những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Ngài rất là nghiêm trọng:

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

Cố ý phạm tội, tức là cố ý vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời.

Đối với những người bị các giáo hội giảng dạy sai lạc mà không biết lẽ thật về sự con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát, tức là phải giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Chúa, rồi đến phiên họ cũng giảng dạy lại cho người khác như vậy, thì đã có Lời Chúa phán dạy như sau:

“Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời” (Ma-thi-ơ 5:19).

Đối với những người đã được tiếp cận lẽ thật về sự con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát, mà vì bất cứ một lý do nào, không chịu vâng giữ, thì đã có Lời Chúa phán dạy như sau:

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:22-25).

“…Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi” (Ô-sê 4:6).

“Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Khải Huyền 3:16).

Mình tha thiết mong bạn sớm mở lòng ra tiếp nhận lẽ thật của Lời Chúa và thờ phượng Chúa bằng tâm thần lẫn lẽ thật. Bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng giải và các bài biện giáo về sự con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy trên trang web dưới đây:

http://www.timhieutinlanh.net/?p=3112

Lạy Cha của chúng con ở trên trời. Xin Cha lấy lẽ thật thánh hóa con dân của Ngài. Lời Cha là lẽ thật (Giăng 17:17)! Con cảm tạ Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lê Nguyễn Vân Anh
04.11.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/18qyns4flqfbj/2013_hoidap


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry.
Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn,
kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.