1,038 views

Hỏi & Đáp: Sự Chữa Lành Trong Các Giáo Hội

HỎI:

Chú Tim ơi, con có điều thắc mắc:
Những hội thánh không tuân giữ đầy đủ điều răn của Thiên Chúa nhưng họ vẫn được chữa lành khỏi phần xác và hồn (hết đau bệnh, biến đổi thành con người mới và trở nên hiền hòa hay ý thức được tội lỗi hơn, v.v) như vậy có phải Chúa ở cùng họ, vẫn thương xót mà đoái nhìn đến họ không thưa chú hay là do một thế lực khác vậy thưa chú?

ĐÁP:

Những người tin Chúa qua các giáo hội và sinh hoạt trong các giáo hội vẫn được cứu nếu họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa. Nhưng sau đó có được tiếp tục ở trong sự cứu rỗi hay không thì tùy thuộc vào sự họ có vâng giữ điều răn của Chúa hay không. Nếu sau khi được cứu mà trở lại vi phạm các điều răn của Chúa thì cần phải ăn năn, xưng tội với Chúa để được tiếp tục tha tội. Nếu phạm tội mà không ăn năn, hoặc cứ tiếp tục phạm tội sau khi ăn năn thì sẽ bị hư mất cho dù đã từng được cứu. Hê-bơ-rơ 6:4-8 và 10:25-31 đã khẳng định cách rõ ràng như vậy.

Riêng đối với những người sinh hoạt trong các giáo hội vì vâng theo những sự dạy dỗ sai trái trong các giáo hội mà phạm điều răn của Chúa, điển hình là điều răn thứ tư, nếu họ qua đời trước khi họ biết rõ lẽ thật về điều răn thứ tư, thì họ vẫn được cứu, vì họ không biết mình phạm tội (Ma-thi-ơ 5:19). Nhưng nếu đã được Chúa ban cho cơ hội biết lẽ thật về việc con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, mà vẫn ngang nhiên chống nghịch Lời Chúa, không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, thì họ rõ ràng vi phạm điều răn của Chúa sau khi đã được Chúa sai người nhắc nhở mà không ăn năn. Họ sẽ bị hư mất.

Việc chữa lành tật bệnh thì ma quỷ vẫn có thể làm được. Có biết bao nhiêu thầy bùa, thầy pháp có thể chữa lành tật bệnh cách siêu nhiên. Việc dường như biến đổi thành một con người mới tốt hơn thì các phép tu của các tôn giáo vẫn tạo ra được. Chúng ta không nên nhìn vào bề ngoài để đánh giá. Chúng ta cần xét xem những người như vậy có thật sự hạ mình, khiêm nhường học Lời Chúa và sống theo Lời Chúa hay không. Nếu họ chỉ quay cuồng theo những giáo lý nghịch Thánh Kinh của các giáo hội thì họ đang bị ma quỷ điều khiển.

Là con dân Chúa vẫn có thể bị diệt và bị Chúa từ bỏ vì thiếu sự hiểu biết Lời Chúa để làm theo:

“Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự tri thức thì Ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó sinh sản nhiều ra bao nhiêu, thì chúng nó lại phạm tội nghịch lại Ta bấy nhiêu: Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sỉ nhục.” (Ô-sê 4:6-7).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.