2,168 views

Hỏi & Đáp: Linh Hồn Ra từ Cha hay từ Cha và Mẹ?

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Kính gửi anh Tim:

Linh hồn của người con chỉ đến từ người cha hay đến từ cả hai cha và mẹ?

Nếu cho rằng linh hồn của người con chỉ ra từ cha thì phải lý giải sao có những đứa con giống như bản sao của người mẹ về tính tình, sự thông minh, tính quyết đoán… nói chung như là bản đúc về cảm xúc, lý trí và ý chí. Mà đó là ba mặt của linh hồn con người?

Vì lẽ đó, em nghĩ rằng: bà Ma-ri chỉ là mẹ dưỡng của Chúa Giê-xu mà thôi, tương tự như người mang thai hộ ngày nay vậy! Trong công cuộc sáng tạo loài người Chúa đã gom bụi đất lại để tạo nên thân xác người cho A-đam, rồi hà sanh khí vào tạo thành Con người A-đam thể nào thì trong công cuộc cứu chuộc loài người (tái sinh loài người) chính Chúa cũng có thể trở thành một thai nhi người ở trong lòng một người nữ để được sinh ra làm người 100%, giống như bao người khác cùng thế hệ về hình vóc và thể lực như vậy?

Đáp:

Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng, di truyền học cho chúng ta biết, các đặc tính có thể di truyền ngay trong đời thứ nhất, nhưng cũng có thể di truyền sau nhiều đời. Kế tiếp, chúng ta cũng cần nhớ rằng, toàn thể loài người ra từ một người, là A-đam!

Chúng ta thường nói: đứa con giống cha hoặc giống mẹ hoặc giống cả cha lẫn mẹ, về tính tình, về vóc dáng hoặc giống cả về tính tình, về vóc dáng. Bởi vì, đó là sự nhận xét ngay trước mắt của chúng ta.

Nếu chúng ta suy nghĩ theo trí thức về di truyền học, thì chúng ta có thể nói: “Không phải con giống cha, mà cả cha lẫn con đều giống ông tổ cách nay năm đời!”

Khi Thiên Chúa dựng nên loài người, Ngài chỉ dựng nên một người. Đó là ý muốn và mục đích của Ngài:

Vả, hơi sống của Thiên Chúa dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15).

Từ con người đầu tiên ấy, Ngài làm ra người nữ:

Giê-hô-va Thiên Chúa làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sường, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Thiên Chúa dùng xương sường đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có” (Sáng Thế Ký 2:21-23).

Vì Ê-va ra từ A-đam nên tổng thể con người của Ê-va: bản ngã, tức linh hồn, tâm thần, và xác thịt đều ra từ A-đam.

Kế tiếp, sự nên một thịt của A-đam và Ê-va tạo ra các thân vị mới của loài người. Thiết tưởng, thành ngữ “cả hai trở nên một thịt” trong Sáng Thế Ký 2:24, không chỉ có nghĩa đơn giản là vợ chồng ăn ở với nhau, mà thành ngữ ấy còn chỉ về đứa con ra từ hai người.

Dựa trên các dữ kiện từ Thánh Kinh chúng ta có thể kết luận rằng: Tất cả mọi người được cha mẹ sinh ra đều mang lấy phần xác thịt của cả cha lẫn mẹ (ngoại trừ Đức Chúa Jesus Christ chỉ mang phần xác thịt của mẹ, vì Ngài không có cha phần xác thịt) nhưng phần linh hồn và tâm thần thì ra từ cha.

  • Xác thịt của một người ra từ cha và mẹ, vì cha và mẹ trở nên một thịt.

  • Linh hồn và tâm thần của một người chỉ ra từ cha, không ra từ mẹ, vì Đức Chúa Jesus Christ là người hoàn toàn nhưng linh hồn và tâm thần ra từ sự hành động mầu nhiệm của Cha trên trời, bằng cách kết hiệp tâm thần và linh hồn Thiên Chúa của Ngôi Lời vào bào thai trong lòng trinh nữ Ma-ri. Nếu linh hồn và tâm thần một người ra từ cha lẫn mẹ thì Đức Chúa Jesus Christ đương nhiên nhiễm tội từ bà Ma-ri.

  • Thánh Kinh gọi xác thịt chỉ ra từ mẹ là “dòng dõi người nữ” (Sáng Thế Ký 3:15). Vì xác thịt của con người Jesus Christ ra từ bà Ma-ri còn linh hồn và tâm thần là Thiên Chúa, ra từ sự hành động mầunhiệm của Thiên Chúa Ngôi Cha, nên Ngài không nhiễm tội như tất cả những người có linh hồn và tâm thần ra từ A-đam.

Trường hợp chúng ta thấy có một số người tính tình giống như mẹ, khiến cho chúng ta tự hỏi: phải chăng, linh hồn và tâm thần của một người ra từ cả cha lẫn mẹ? Thật ra, linh hồn và tâm thần của một người chỉ ra từ cha. Nếu chúng ta có thể truy ngược về quá khứ trong gia phả của một người, thì chúng ta sẽ hiểu rằng, cá tính của đứa con dường như khác với cha mà lại rất giống mẹ, thật ra được di truyền từ một ông tổ bên phía cha, thuộc nhiều đời trước!

Bà Ma-ri không mang thai hộ mà chính thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ đã ra từ thân thể xác thịt của bà. Nếu không, Thánh Kinh không gọi Ngài thuộc dòng dõi người nữ, và Ngài cũng không phải là người.

Vượt ngoài những điều Thánh Kinh bày tỏ trên đây thì chúng ta không thể nào hiểu được những sự huyền nhiệm về loài người chúng ta, cho đến khi chúng ta vào trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.

Huỳnh Christian Timothy
14.8.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
  https://od.lk/f/MV8xNjA3MjQ0NjVf

Share This:

Comments are closed.