832 views

Hỏi & Đáp: Đấng Ở Trong Lòng Cha

HỎI:
 
Sau khi con đọc lại bài giảng (http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-phi-lip-2_1-11/) thì con đã hiểu Ngôi Lời không ra từ Chúa Cha mà là đồng tự có với Chúa Cha và con có thắc mắc này muốn hỏi, xin người chăn giải thích cho con được hiểu câu Thánh Kinh ở trong Giăng 1:18 phải hiểu như thế nào ạ? Cụm từ ” là Đấng ở trong lòng Cha” có nghĩa là gì ạ? Con xin cám ơn người chăn!
 
“Chẳng ai từng thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một là Đấng ở trong lòng Cha, Ngài đã giãi bày Cha”.

 
ĐÁP:
 
Thành ngữ “… ở trong lòng …” (A ở trong lòng B) được dùng để diễn tả sự yêu thương và thông công mật thiết giữa người này với người kia. Thành ngữ này mượn hình ảnh một người tựa vào lòng người khác trong bữa ăn theo cách ngồi của các dân tộc Trung Đông, để tỏ sự thân thiết, quý mến giữa hai người. Xem Giăng 13:23-25.
 
Người ăn mày La-xa-rơ khi qua đời, vào trong âm phủ, cũng được tiếp xúc mật thiết với tổ phụ Áp-ra-ham của ông (Lu-ca 16:23). Thành ngữ này cũng được dùng để diễn tả sự yêu thương và thông công mật thiết giữa một con chiên với chủ của nó (II Sa-mu-ên 12:3).
 
Giăng 1:18 nói đến sự yêu thương và thông công mật thiết giữa Đức Chúa Trời và Ngôi Lời trong thân vị loài người. Dù chưa bao giờ có một người nào nhìn thấy Đức Chúa Trời (dĩ nhiên, ngoài trừ các thiên sứ) nhưng trong hiện tại của lúc ấy, Ngôi Lời đang ở trong xác thịt, gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và Cha, chính là người duy nhất nhìn thấy Đức Chúa Trời, vì Ngài vốn có mối yêu thương và thông công mật thiết với Đức Chúa Trời từ trước vô cùng: Ngài là Thiên Chúa như Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, và Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.
 
Trong trao đổi thông thường, con gọi chú là chú Tim, là được rồi. Danh từ “người chăn” chỉ nên dùng khi nói đến chức vụ giảng Lời Chúa cho Hội Thánh.
 
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.