1,199 views

Hỏi & Đáp: Có Mấy Người Đàn Bà Xức Dầu cho Chúa?

Hỏi:

Xin hỏi là có mấy người đàn bà xức dầu cho Chúa?

Đáp:

Có ba người đàn bà khác nhau xức dầu cho Chúa:

  1. Ma-ri, em của La-xa-rơ, xức dầu cho chân Chúa trong nhà La-xa-rơ, tại Bê-tha-ni, 6 ngày trước Lễ Vượt Qua (Giăng 12:1-8).
  2. Một người đàn bà, xức dầu cho đầu Chúa, trong nhà Si-môn, tại Bê-tha-ni, 2 ngày trước Lễ Vượt Qua (Ma-thi-ơ 26:6-13; Mác 14:1-9).
  3. Một người đàn bà, xức dầu cho chân Chúa, trong nhà một người Pha-ri-si, tại Na-in, trước khi Chúa sai 12 sđđi giảng Tin Lành, khoảng hai năm trước trường hợp (1) và (2) trên đây  (Lu-ca 7:11 và 36-50).

Xin nghe bài: 10771 Mat 070 NguoiXucDauChua tại đây: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/10771-mat-070-nguoixucdauchua?in=huynh-christian-timothy/sets/107_chugiaimathio

Và nghe bài: 10859 Giang 060 Ma – RiXucDauChoChua 12 1 – 11 tại đây: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/10859-giang-060-ma-rixucdauchochua-12-1-11?in=huynh-christian-timothy/sets/108_chugiaigiang

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.