2,100 views

Hãy giữ kẻo ngã

Những lý do khiến cho bị ngã

1. Yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian

– Yêu mến thế gian
– Yêu người thân hơn yêu Chúa
– Yêu mến tội lỗi

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
(1 Giăng 2:15-17)

2. Nghi ngờ

– Nghi ngờ sự chân thật của lời Chúa
– Nghi ngờ sự thành tín của Chúa
– Nghi ngờ quyền năng của Chúa

Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
(Hêbơrơ 11:6)

3. Kiêu ngạo

– Xem mình là tôn trọng hơn người khác
– Xem mình là thánh khiết hơn người khác
– Xem mình là hiểu biết hơn người khác

Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
(Châm ngôn 16:5)

Kết luận

Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
(Galati 6:7-8)

Share This:

Comments are closed.