2,655 views

Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài

I. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài

Vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” cho nên tất cả những cánh cửa mà chúng ta, là những người yêu mến Chúa, bước vào trong cuộc đời của mình, đều là những cửa phước hạnh. Vì thế, chúng ta bước vào với lòng cảm tạ. Thánh Kinh nói đến ít nhất là tám cửa phước hạnh mà chúng ta thường gặp trên bước đường theo Chúa.

1. Cửa khó nghèo

Phước cho những ai nghèo trong tâm thần, vì Vương Quốc Trời là của những người ấy!” (Ma-thi-ơ 5:3).

Trong nguyên tác của Thánh Kinh “nghèo trong tâm thần” là:

a) Không nương cậy nơi của cải, vật chất của thế gian. Nhìn biết nhu cầu thuộc linh của chính mình không thể được giải quyết bằng của cải đời này. Sự khao khát trong tâm linh của chúng ta phải hướng về thiên đàng, không hướng về thế gian.

b) Khiêm nhường, hạ mình, nhận biết sự trần truồng thiếu thốn của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Có những người khó nghèo về vật chất nhưng lại rất kiêu ngạo trong tâm linh.

2. Cửa than khóc

“Phước cho những ai than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4).

Khi chúng ta biết ăn năn than khóc về tội lỗi của mình, chúng ta sẽ nhận được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời và Thần An Ủi sẽ ngự vào tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta biết than khóc về tội lỗi của người thân, của dân tộc, chúng ta sẽ được an ủi khi họ được cứu. Trong cuộc sống hiện tại, nhiều khi chúng ta phải than khóc vì những bất công và đau khổ… nhưng Thần An Ủi sẽ đến vỗ về, an ủi chúng ta, và một ngày kia, chính Đức Chúa Trời sẽ lao ráo mọi nước mắt của chúng ta. (Khải Huyền 21:4).

3. Cửa nhu mì

Phước cho những ai nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5).

Nhu mì không phải là hèn nhát hay đầu hàng trước bạo lực. Nhu mì là nhẫn nhịn, chịu đựng mọi bất công để đưa dắt tội nhân đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhu mì là thuộc tính của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 11:29). Người nhu mì sẽ hưởng phần trong cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

4. Cửa đói khát sự công bình

“Phước cho những ai đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6).

Đói khát nói đến nhu cầu thiết thực và quan trọng nhất trong cuộc sống. Trong thuộc linh, đói khát sự công bình là khao khát cho tội lỗi của mình được giải quyết. Chỉ khi tội lỗi được giải quyết, mặc cảm tội lỗi tiêu tan, chúng ta mới có được sự bình an trong tâm linh. Trên một phương diện khác, đứng trước những bất công xảy ra mỗi ngày trong xã hội, chúng ta khao khát sự công bình. Một ngày kia, chúng ta sẽ thấy sự công bình được thi hành trọn vẹn khi Đức Chúa Trời “báo trả mỗi người tùy theo công việc họ làm”. (Rô-ma 2:5,6).

5. Cửa hay thương xót

“Phước cho những ai hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7).

Lòng thương xót thật sự là chúng ta đồng cảm sự đau khổ của người khác như chính chúng ta đang ở trong sự đau khổ đó. Lòng thương xót khiến chúng ta dâng hiến tiền bạc, công sức để xoa dịu những sự đau đớn của người khác như Đức Chúa Jesus đã mô tả trong Ma-thi-ơ 25:34-40. Lòng thương xót còn là thương xót cho những linh hồn chưa biết Chúa đang chết mất trong tội lỗi mà nổ lực rao giảng Tin Lành cho họ. Đặc biệt là đối với dân tộc của chúng ta. Phao-lô đã bày tỏ lòng thương xót của ông đối với dân tộc Israel của ông như sau:

“Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Chúa Trời: tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác tức dân Y-sơ-a-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa.” (Rô-ma 9:1-4).

6. Cửa trong sạch

“Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Kẻ có lòng trong sạch là kẻ không để cho những sự ô uế của tội lỗi vương vấn trong lòng mình. Ai còn giữ những sự sau đây thì chưa có lòng trong sạch và sẽ không được thấy Đức Chúa Trời:

“Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.” (Ga-la-ti 5:19-21).

“Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

7. Cửa hòa thuận

“Phước cho những ai làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9).

Trước khi làm cho người khác hòa thuận thì chính chúng ta phải hòa thuận với Đức Chúa Trời và sống hòa thuận với mọi người.

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:8).

“Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.” (Rô-ma 14:19).

Làm cho người hòa thuận không chỉ là giúp cho mọi người hòa thuận với nhau mà còn là giúp cho mọi người hòa thuận với Đức Chúa Trời, nghĩa là giúp họ nghe, hiểu và tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Làm cho người hòa thuận, đặc biệt là hòa thuận với chúng ta, còn có nghĩa là chúng ta phải gánh chịu những hy sinh cần thiết, như Đức Chúa Jesus đã hy sinh để chúng ta có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

“Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ngài.” (Cô-lô-se 1:20).

“Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn!” (1 Cô-rinh-tô 6:7).

8. Cửa bắt bớ

“Phước cho những ai chịu bắt bớ vì sự công bình, vì Vương Quốc Trời là của những người ấy! Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:10-12).

Chịu khổ vì danh Chúa là một vinh dự và ơn phước rất lớn trong đời sống của ngưòi đi theo Chúa. Người đi theo Chúa chắc chắn sẽ bị thế gian bắt bớ, và Chúa đã phán trước như vậy:

“Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời Ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.” (Giăng 15:19-20).

“Nhưng anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Nếu như các anh chị em vì danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì các anh chị em có phước; vì Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời và của sự vinh quang đậu trên các anh chị em [Ê-sai 11:2]. Đối với họ, Ngài bị gièm chê. Đối với các anh chị em, Ngài được tôn vinh.” (I Phi-e-rơ 4:13,14).

II. Hãy tôn vinh mà vào hành lang Ngài

Cửa dẫn vào hành lang. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài mở cửa cho chúng ta cho nên chúng ta mới có cơ hội để vào trong hành lang của nhà Ngài. Tại trong hành lang của nhà Ngài là những phước hạnh mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Chúng ta tôn vinh Chúa vì những điều mà chúng ta nhận được trong hành lang của Ngài.

Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ. (Thi Thiên 84:10).

1. Được no nê vật tốt lành của nhà Chúa (mọi dâng hiến của chúng ta được Chúa ban lại cho chúng ta)

Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. (Thi Thiên 65:4)

Các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời ăn thức ăn thánh trong hành lang của đền tạm (Lê-vi Ký 6:16,26).

2. Được trổ bông (đời sống có kết quả, vinh hiển trong Chúa)

Những kẻ được trồng trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. (Thi Thiên 92:13).

3. Được uống rượu (vui mừng, thỏa lòng về kết quả đời sống theo Chúa)

Song những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình, và tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; những kẻ có hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh ta. (Ê-sai 62:9).

4. Được chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Chúa Trời

Sự vinh hiển của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bèn dấy lên từ chê-ru-bin, đứng nơi ngạch cửa nhà; nhà đầy mây, và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. (Ê-xê-chi-ên 10:4).

Thần cất ta lên và đem ta vào nơi hành lang trong; và, nầy, vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy nhà. (Ê-xê-chi-ên 43:5).

Kết luận

Trong mùa lễ Cảm Tạ năm nay, chúng ta hãy cùng nhau học thuộc lòng Thi Thiên 100 và biến mỗi ngày trong đời sống mình là những cơ hội để cảm tạ Chúa. Bất kỳ một cánh cửa nào Chúa cho phép mở ra trong cuộc đời của chúng ta, kể cả những khi tai ương hoạn nạn, kể cả những khi vì danh Chúa mà bị bách hại, sĩ nhục, thậm chí mất mạng… cũng đều dẫn chúng ta vào trong hành lang phước hạnh đời đời của Đức Chúa Trời.

Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thiện; sự từ ái Ngài hằng có mãi mãi,
Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

26/11/2006

 

Share This:

Comments are closed.