2,360 views

Hỏi & Đáp: Ý Nghĩa Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Huỳnh Christian Timothy
Bấm vào đây để download bài viết này

Hỏi:

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17 "Ta sẽ đổ thần Ta trên mọi loài xác thịt" mình hiểu như thế nào?

Đáp:

Trong Công Vụ các Sứ Đồ 2:17 là lời của Sứ Đồ Phi-e-rơ lập lại lời của Tiên Tri Giô-ên loan báo trước lời hứa của Giê-hô-va Thiên Chúa đối với dân Giu-đa trong Giô-ên 2:28-32. Dưới đây là bảng đối chiếu hai phân đoạn Thánh Kinh này.

Giô-ên 2:28-32

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17-21

28 Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy.

29 Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, Ta cũng đổ Thần Ta lên.

30 Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói.

31 Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến.

32 Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu; vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người còn sống sót, sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi.

17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao,

18 Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri;

19 Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng khói;

20 Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến;

21 Vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.

 

Tiên tri Giô-ên ghi lại lời Đức Giê-hô-va kêu gọi dân Giu-đa ăn năn và lời hứa của Đức Giê-hô-va đối với dân Giu-đa. Có lẽ sách Giô-ên được viết sau thời kỳ xây dựng và tu bổ đền thờ thứ hai, sau năm 515 TCN. Sứ Đồ Phi-e-rơ được thần cảm bởi Đức Thánh Linh, trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm trên Hội Thánh và ở lại với Hội Thánh, vào chủ nhật 1 tháng 6 năm 27, nhằm chủ nhật 8 tháng ba, tức tháng Sivan, năm 3787 theo lịch Do-thái [1], đã đứng lên xác nhận rằng lời tiên tri của Giô-ên đang ứng nghiệm trước mắt của dân chúng thành Giê-ru-sa-lem. Ông nói hiện tượng các môn đồ của Chúa được đầy dẫy Thánh Linh và nói các thứ tiếng ngoại quốc khác nhau chính là: "điều đấng Tiên Tri Giô-ên đã nói tiên tri" (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:16). Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng lời tiên tri trong sách Giô-ên đã bắt đầu ứng nghiệm từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm trên Hội Thánh, hay nói cách khác, là từ ngày Hội Thánh được sinh ra.

Gọi là bắt đầu được ứng nghiệm là vì toàn bộ lời tiên tri trong Giô-ên bao gồm suốt thời kỳ lịch sử của Hội Thánh, từ khi Hội Thánh được sinh ra trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm cho đến khi Hội Thánh được cất lên không trung, gặp Chúa giữa các đám mây (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17), và suốt thời kỳ của bảy năm đại nạn. Từ ngữ "những ngày cuối cùng" hoặc "những ngày sau rốt" trong Thánh Kinh bao gồm thời đại của Hội Thánh và thời kỳ Đức Chúa Trời đoán phạt toàn thế gian. Từ ngữ "ngày của Chúa" trong Giô-ên dùng để gọi thời gian ba năm rưỡi sau cùng của bảy năm đại nạn, khác với từ ngữ "ngày của Chúa" dùng để gọi ngày thứ bảy Sa-bát.

Giô-ên 2:28, 29 đã được ứng nghiệm trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm và vẫn kéo dài cho đến ngày Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian.

Giô-ên 2: 30-32 sẽ ứng nghiệm trong thời kỳ đại nạn, sau khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian, như đã mô tả trong Khải Huyền 6, 8 và 9.

Từ ngữ "mọi xác thịt" hay "mọi loài xác thịt" hay "hết thảy xác thịt" trong Thánh Kinh chỉ chung phần thân thể xác thịt của loài người lẫn loài thú nhưng khi có ý nói đến tội lỗi hoặc ân điển thì không bao gồm loài thú mà chỉ có nghĩa là mọi người, không phân biệt chủng tộc.

"Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt Ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất." (Sáng Thế Ký 6:12, 13)

"Hỡi Đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài." (Thi Thiên 65:2)

"Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm." (Ê-sai 66:16)

"Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Ta." (Ê-sai 66:23)

Tuy nhiên, ý nghĩa của Giô-ên 2:28 và Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17 không phải là Đức Chúa Trời sẽ đổ thần Ngài trên tất cả mọi người trong thế gian, bởi vì từ ngữ "mọi xác thịt" được giải thích tiếp tức là "con trai và con gái các ngươi." Từ ngữ "các ngươi" nói đến con dân của Chúa là đối tượng của lời hứa chứ không phải tất cả mọi người trong thế gian. Con dân của Chúa trong thời Cựu Ước là dân I-sơ-ra-ên, trong thời Tân Ước là Hội Thánh (bao gồm những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Đấng Christ trong dân I-sơ-ra-ên và muôn dân). Cả trong sách Giô-ên và sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Đức Thánh Linh đều dùng từ ngữ "con trai và con gái" để cho biết không có sự phân biệt nam nữ trong việc Chúa đổ thần của Ngài, tức báp-tem bằng Thánh Linh, trên con dân của Ngài.

Từ ngữ "nói tiên tri" hoặc "nói lời tiên tri" có nghĩa là được sự thần cảm của Đức Thánh Linh mà nói ra những lẽ thật về Đức Chúa Trời và các công việc của Ngài; trong đó, bao gồm: lẽ thật về thực trạng tội lỗi của nhân loại, lẽ thật về sự cứu rỗi duy nhất trong Đấng Christ, lẽ thật về số phận của những người không ăn năn tội và tin nhận Đấng Christ, lẽ thật về phước hạnh đời đời của những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Đấng Christ, lẽ thật về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thế gian và ma quỷ trong những ngày cuối cùng của mọi thời đại, lẽ thật về trời mới đất mới… Chỉ những ai thật sự có Thánh Linh của Chúa, tức được Ngài đổ thần của Ngài vào lòng, mới có thể nói lên những lẽ thật này theo đức tin. Các giáo sư giả và tiên tri giả cũng nhân danh Chúa để nói về những điều tương tự nhưng họ hoàn toàn không tin những gì họ nói mà chỉ dùng đó làm phương tiện để mưu cầu lợi ích cá nhân trong đời này. Tục ngữ có câu: "Lấy đạo tạo đời," để chỉ hạng người như vậy. Thánh Kinh thì nói rõ:

"Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ… Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó." (I Phi-e-rơ 2:1-3; 17-19)

Từ ngữ "sự hiện thấy" trong Giô-ên 2:28 và "điềm lạ" trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17, đều là từ ngữ "khải tượng" trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp của Thánh Kinh. Khải tượng là sự thấy một cảnh tượng hiện ra trước mắt đang khi còn thức, trái lại với chiêm bao là cảnh tượng hiện ra trong giấc ngủ. Ý nghĩa của Giô-ên 2:28 và Công Vụ 2:17 về việc thấy khải tượng và chiêm bao là để ấn chứng rằng, tất cả con dân Chúa trong những ngày sau rốt, từ trẻ tới già, đều là tiên tri của Ngài:

"…Hãy nghe rõ lời Ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, Ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao." (Dân Số Ký 12:6)

Từ ngữ "những đầy tớ trai và gái" và "các đầy tớ trai và gái" cho thấy tất cả con dân Chúa đều được đầy dẫy Thánh Linh để nói những lẽ thật về Đức Chúa Trời và công việc của Ngài. Tất cả đều là tôi tớ của Ngài, đều là người hầu việc Ngài, không phân biệt nam hay nữ. Trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, Ngài tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên Hội Thánh. Hội Thánh lúc đó có khoảng chừng 120 người, đang nhóm nhau cầu nguyện trên phòng cao, và trong số đó có nhiều phụ nữ, bao gồm mẹ của Chúa:

"Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được một trăm hai mươi người…" (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:14, 15)

"Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh [2], khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói." (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-4)

Theo Thánh Kinh, tín đồ của Đấng Christ được gọi là "các con trai và các con gái" của Chúa Toàn Năng (Ê-sai 43:6; II Cô-rinh-tô 6:18); là các thầy tế lễ và các vua của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9; Khải Huyền 1:6); cho nên, mỗi tín đồ Đấng Christ là một tôi tớ của Ngài, được giao cho cả ba chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ, và vua. Cảm tạ Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng ta trung tín làm tròn chức vụ được giao phó [3].

Huỳnh Christian Timothy
29.07.2011

Chú Thích

[1] Xin xem thêm bài: "Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh" http://tinlanhvietnam.net/node/579
Download tại đây: http://www.divshare.com/download/14465854-0a9

[2] Trong nguyên tác của Thánh Kinh là "đầy dẫy Thánh Linh" chứ không phải "đầy dẫy Đức Thánh Linh."
Xin xem thêm bài: "Danh Từ Đức Thánh Linh và Thánh Linh Trong Thánh Kinh Tân Ước"
http://thanhkinhthanhoc.net/content/danh-tu-duc-thanh-linh-va-thanh-linh-trong-thanh-kinh-tan-uoc
Download tại đây: http://thanhkinhthanhoc.net/ebook/TKTH_DanhTuDucThanhLinh.pdf

[3] Xin xem và nghe thêm:

"Bổn Phận và Trách Nhiệm của Môn Đồ Đấng Christ (1)" http://tinlanhvietnam.net/node/617

"Bổn Phận và Trách Nhiệm của Môn Đồ Đấng Christ (2)" http://tinlanhvietnam.net/node/618

"Nhiệm Vụ của Môn Đồ Đấng Christ (Phần 1)"
 
http://tinlanhvietnam.net/sermon/802-phan-1-nhiem-vu-cua-mon-do-dang-christ

"Nhiệm Vụ của Môn Đồ Đấng Christ (Phần 2)"
http://tinlanhvietnam.net/sermon/803-phan-2-nhiem-vu-cua-mon-do-dang-christ

 

Share This:

Comments are closed.