1,955 views

Hỏi & Đáp: Việc thờ Mẹ Maria có được Chúa chấp nhận không?

Hỏi:

Tôi theo Thiên Chúa giáo, tôi không biết việc thờ mẹ Maria có được chúa chấp nhận không – tôi không biết có phải là thờ hình tượng không – xin hãy giải thích và giúp tôi ! Có nhiều ý kiến khác nhau nên tôi rất phân vân ! cảm ơn !

Đáp:

Trước hết, chúng ta cần phải xác định rõ rằng: Không một tôn giáo nào có thể giải cứu loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, mà chỉ có sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ (Giê-su Ki-tô) trên thập tự giá và đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Jesus Christ được thể hiện bằng cách vâng theo lời Ngài mới cứu được chúng ta.

Quyền lực của tội lỗi là sức mạnh nằm trong linh hồn của chúng ta buộc chúng ta phải làm theo tất cả những điều ưa muốn của xác thịt mặc dù chúng ta biết rõ rằng những điều đó trái nghịch với luật pháp của Đức Chúa Trời. Hậu quả của tội lỗi là những đau khổ, tủi nhục, bất công và sự chết mà chúng ta gây ra cho chính mình, cho lẫn nhau cùng v ới sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Đức Chúa Jesus Christ là Đấng vô tội cho nên mới có thể chết thay cho người có tội. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng vô hạn, (vì Ngài là Con Đức Chúa Trời cho nên Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời), cho nên Ngài có thể chết thay cho toàn thể loài người hữu hạn. Bất cứ ai nhận rằng mình là người có tội, muốn thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì lập tức được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Thánh Linh (Thánh Thần) tái sinh thành một con người mới và được tuôn đổ đầy Thánh Linh (Thần Khí) của Đức Chúa Trời tức là quyền năng và sự sống của Đức Chúa Trời trong con người mới ấy, để người ấy sống một đời sống mới trong địa vị con Đức Chúa Trời, được tha tội, được làm cho sạch tội, được sống lại và sống đời đời với Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới.

Chỉ khi đã được tái sinh thì một người mới có thể hiểu được sâu nhiệm thánh ý của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình và có được năng lực của Đức Chúa Trời để sống một đời sống thánh khiết không vi phạm điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời.

Loài người được cứu rỗi không phải vì theo một tôn giáo nào nhưng nhờ ăn năn, từ bỏ tội lỗi và tin vào ân điển (hồng ân) của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá.

(1) Các giáo hội, giáo phái, hệ phái chỉ là các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa do loài người lập ra (I Cô-rinh-tô 3:3-4); con dân Chúa có mặt và sinh hoạt trong các giáo hội, giáo phái, hệ phái nhưng các tổ chức đó không phải là Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh của Chúa là tất cả những người "đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ" (I Cô-rinh-tô 1:1-2) tức là những người thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, và vui lòng sống theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh; họ được gọi là thân thể của Chúa, do chính Chúa cai trị. (2) Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, hoàn toàn và chân thật, là tiêu chuẩn và thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo của Hội Thánh. Bất cứ sự dạy dỗ hoặc tổ chức nào trong các giáo hội, giáo phái, hệ phái mà không có trong Thánh Kinh, thì đều là ý riêng của loài người. Trích lời dẫn nhập của bài: "Những Tín Lý và Quan Điểm Thần Học Nghịch Thánh Kinh của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm An Thất Nhật" [1].

Hình tượng là các tượng do tay loài người làm ra, thần tượng là bất kỳ điều gì chúng ta đặt là quan trọng hơn Đức Chúa Trời, sống chết cho nó, thờ lạy nó, cầu phước nơi nó. Thần tượng có thể là những hình tượng được tôn làm thần để thờ lạy và cầu phước; có thể là tiền bạc, của cải, sắc đẹp, tình dục, danh vọng, địa vị; có thể là một chủ nghĩa, một lý thuyết, một giáo điều, một tín ngưỡng, một tôn giáo, kể cả lòng yêu nước khi được đặt trước Chúa; có thể là người thân yêu hoặc chính bản thân.

Điều răn của Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta thờ lạy ai khác ngoài Đức Chúa Trời, cũng không cho phép chúng ta tạc tượng, đúc tượng hoặc quỳ lạy trước các hình tượng hoặc phục vụ chúng nó. Lời Chúa nguyền rủa tất cả những ai đúc tượng và tạc tượng:

1 Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:
2 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-6 – Bản dịch Phan Khôi)

1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây:
2 "Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.
5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Ðối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.
6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
(Xuất Hành 20:1-6 – Bản Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp;
16 e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ,
17 hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời,
18 hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất.
(Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18 – Bản dịch Phan Khôi)

15 Anh em hãy cẩn thận giữ mình: anh em đã không thấy hình bóng nào, ngày Ðức Chúa phán với anh em tại núi Khô-rếp, từ trong đám lửa;
16 vì thế đừng có ra hư hỏng mà làm cho mình một tượng mang hình ảnh bất cứ cái gì: hình người nam hay người nữ,
17 hình bất cứ loài vật nào trên mặt đất, hình bất cứ loài chim chóc nào bay trên trời,
18 hình bất cứ loài nào bò dưới đất, hình bất cứ loài cá nào ở trong nước phía dưới mặt đất.
(Đệ Nhị Luật 4:15-18 – Bản Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ… (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15 – Bản dịch Phan Khôi)

Ðáng nguyền rủa thay người tạc tượng đúc tượng – điều ghê tởm đối với Ðức Chúa, đồ vật do tay thợ làm ra… (Đệ Nhị Luật 27:15 – Bản Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Vì thế, việc tạc tượng, đúc tượng và quỳ lạy trước các hình tượng, dù là những tượng được gọi là "hình tượng của Đức Chúa Jesus hay Đức Mẹ Maria" đều vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời.

Đối với bà Ma-ri, chúng ta tôn kính bà vì bà là một người phụ nữ kính sợ, yêu mến Chúa, được Đức Chúa Trời ban ơn cách đặc biệt và là mẹ phần xác thịt của Đức Chúa Jesus nhưng chúng ta không được phép tôn thờ bà vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời là Đấng đáng được tôn thờ. Thánh Kinh không hề dạy chúng ta tôn thờ bất cứ ai ngoài Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời cũng không nhường sự vinh quang của Ngài cho bất cứ ai:

Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! (Ê-sai 42:8 – Bản dịch Phan Khôi)
Ta là Ðức Chúa, đó là danh Ta. Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác; lời tán tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần tước đoạt. (Isaia 42:8 – Bản Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 
Ngoài ra, chính Đức Chúa Jesus dạy rằng, nếu chúng ta nghe và làm theo lời dạy của Ngài thì chúng ta sẽ được kể là mẹ và các anh em của Ngài, nghĩa là được kể ngang hàng với bà Ma-ri và các em theo phần xác của Chúa, trong đó có Trưởng lão Gia-cơ, người quản nhiệm Hội Thánh Chúa lúc ban đầu tại thành Giê-ru-sa-lem :

48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!

50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. (Ma-thi-ơ 12:48-50 – Bản dịch Phan Khôi)

(48) Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"
(49) Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
(50) Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".
(Matthêu 12:48-50 – Bản Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

32 Có kẻ thưa rằng: Nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy.
33 Song Ngài phán cùng họ rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
34 Ngài đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: Kìa là mẹ ta và anh em ta!
35 Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy. (Mác 3:32-35 – Bản dịch Phan Khôi)

(32) Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!"
(33) Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"
(34) Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
(35) Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
(Maccô 3:32-35 – Bản Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

20 Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng: Mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn thấy thầy.
21 Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy.
(Lu-ca 8:20-21 – Bản dịch Phan Khôi)

(20) Họ báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gắp Thầy".
(21) Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
(Luca 8:20-21 – Bản Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Là con dân Chúa, chúng ta có bổn phận "nhìn trái biết cây" để nhận diện các tiên tri giả và giáo sư giả (Ma-thi-ơ 7:15-23); chúng ta có bổn phận đối chiếu lời giảng dạy của bất cứ người nào với Thánh Kinh để xem lời giảng dạy ấy có đúng với Thánh Kinh hay không (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11). Là con dân Chúa chúng ta có bổn phận vâng giữ các điều răn của Chúa và sống như Đấng Christ đã sống, làm theo những gì Đấng Christ đã làm (I Giăng 2:3-6). Là con dân Chúa, chúng ta thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, do Đấng Christ dùng huyết Ngài để lập nên (I Cô-rinh-tô 1:2; I Phi-e-rơ 2:9; Khải Huyền 1:6) chứ chúng ta không thuộc về một tổ chức tôn giáo nào, cho dù là những tổ chức mang danh Chúa, do loài người lập ra. Thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống của con dân Chúa là Thánh Kinh, Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:16-17), chứ không phải giáo lý hay thẩm quyền của bất cứ một người nào hay một giáo hội nào. Để có sự khôn ngoan, hiểu biết đúng Lời Chúa, trước hết con dân Chúa cần có tấm lòng thuận phục, sẵn sàng vâng theo Lời Chúa (Giô-suê 1:8), kế tiếp, lấy đức tin cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan, thông sáng (Gia-cơ 1:5). Trích lời kết của bài: "Những Tín Lý và Quan Điểm Thần Học Nghịch Thánh Kinh của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm An Thất Nhật" [1]

Xin đọc và nghe thêm các bài giảng liên quan đến hình tượng tại đây (năm bài): http://tinlanhvietnam.net/taxonomy/term/88

Huỳnh Christian Timothy
18.05.2011

[1] http://www.divshare.com/download/14872735-f77
 

Share This:

Comments are closed.