2,370 views

Hỏi & Đáp: Thánh Kinh Có Cấm Làm Tượng?

Con Dân Chúa:

Trong một bài mới đăng trên mạng (http://prayers4vn.net/node/181), tác giả nêu lên sự kiện Môi-se, Sa-lô-môn làm tượng và kết luận như sau:

Từ các trường hợp trên, chúng ta nhận thấy rằng Thánh Kinh không lên án chính hành động "làm tượng" nhưng Thánh Kinh lên án sự thờ hình tượng. Lời tiên tri của Mô-se (TKTC Bài Giảng của Mô-se (Phục truyền luật lệ ký) 4.15-18) nói về việc làm hình tượng để thờ như một giả thần chứ không phải chính cái hành động "làm tượng."

Vậy, sự phân tích và kết luận của tác giả có đúng hay không? Thật ra, Kinh Thánh có cấm làm tượng (vì bất cứ lý do gì) hay không?

Tim Huỳnh:

Lời Chúa rất là rõ ràng còn loài người ham muốn sống theo xác thịt thì luôn tìm cách bẻ cong ý nghĩa của Lời Chúa để làm những gì xác thịt mình ưa thích. Chỉ những ai thật lòng muốn được nên thánh, từ bỏ sự yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian mới có thể nhìn thấy và tiếp nhận được lẽ thật của Lời Chúa. Dưới đây là câu trả lời từ Thánh Kinh:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15
Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! Cả dân sự phải đáp: A-men!

Ê-sai 44:9
Những thợ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ.

Hai câu Thánh Kinh trên đây có phải là lên án chính hành động làm tượng hay không? Có chỗ nào nói rằng Chúa chỉ rủa sả những người làm tượng chạm hay là tượng đúc để thờ lạy? Người ta đã THÊM vào Lời Chúa để phục vụ cho ham muốn của xác thịt:

Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc để thờ lạy, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! Cả dân sự phải đáp: A-men!

Những thợ chạm tượng để thờ lạy đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ.

Lời Chúa phán truyền: "Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:2).

Những hình tượng nào Chúa cấm làm? Chúa đã liệt kê rõ ràng trong Thánh Kinh:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-19
15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Thiên Chúa các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp;
16 e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ,
17 hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời,
18 hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất;
19 lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quì xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú nầy mà Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng.

Từ câu 15-18 Chúa CẤM làm tượng mà không hề nêu mục đích của sự làm tượng, vì thế, làm tượng theo các loại hình trạng Chúa đã liệt kê để chơi hay để thờ đều vi phạm Lời Chúa. Câu 19 Chúa CẤM thờ lạy các tinh tú nhưng không cấm làm tượng các tinh tú. Như vậy, Chúa chỉ CẤM chạm và đúc hình tượng của các tà thần và các loài động vật bao gồm: côn trùng, cá, chim, thú, và người.

Về việc Môi-se và Sa-lô-môn làm các thứ hình tượng: họ làm theo mệnh lệnh của Chúa để phục vụ Chúa không phải để chơi. Chúa cấm làm tượng nhưng khi Chúa bảo làm tượng thì họ làm. Ý muốn của Thiên Chúa là CHÂN LÝ. Ý muốn của Thiên Chúa là ĐIỀU RĂN và LUẬT PHÁP. Chúng ta cần phải nói như A.Z. Tozer: "Mọi sự đều sai trật cho đến khi nào Đức Chúa Trời định là nó đúng” (http://timhieutinlanh.net/node/27).

Luật giao thông cấm người ta vượt đèn đỏ và chỉ được di chuyển khi có đèn xanh nhưng luật giao thông cũng buộc người ta phải dừng lại khi có đèn xanh để cho xe cứu thương, xe chữa lửa đang thi hành công tác được vượt đèn đỏ.

Chúa cấm dâng con cái làm của lễ thiêu nhưng Chúa bảo Áp-ra-ham phải dâng con mình làm của lễ thiêu (Sáng Thế Ký 22). Chúa cấm giết người nhưng Chúa bảo dân I-sơ-ra-ên phải tấn công và diệt chủng dân Ca-na-an, giết hết dân trong xứ từ già tới trẻ, cả nam lẫn nữ, và cả súc vật (Phục Truyền Luật Lệ Ký 20:16-18; Giô-suê 6:21). Chúa cấm tôi tớ Chúa "cưới một người kỵ nữ hay là kẻ dâm ô; cưới người bị chồng để" (Lê-vi Ký 21:7) nhưng Chúa bảo Ô-sê "Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại tình" (Ô-sê 1:2)… Điều đó dạy cho chúng ta lẽ thật này: Chớ làm những gì Chúa đã cấm trong Thánh Kinh cho đến khi Chúa bảo chúng ta làm ngược lại lệnh cấm đó!

Mệnh lệnh chung của Chúa là CẤM LÀM TƯỢNG, CẤM THỜ TƯỢNG, CẤM HẦU VIỆC TƯỢNG (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:8, 9) thì chúng ta chớ làm tượng, thờ tượng, hầu việc tượng. Khi nào Chúa phán bảo cá nhân nào làm tượng nào đó cho Chúa, với một mục đích rõ ràng, làm tượng như vậy để làm gì, (như trường hợp Môi-se là để trang trí nắp thi ân, để cứu dân sự và làm hình bóng về sự Đấng Christ sẽ bị treo trên cây gỗ để chuộc tội cho nhân loại, như trường hợp Sa-lô-môn là để trang trí đền thờ,) thì người ấy hãy làm Y THEO LỜI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA PHÁN DẠY. NẾU KHÔNG, ĐỪNG BẺ CONG LỜI CHÚA ĐỂ CHÌU THEO TƯ DỤC CỦA XÁC THỊT MÌNH.

Gần hai ngàn năm trước, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã cảnh giác Hội Thánh: "Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình" (II Phi-e-rơ 2:1). Họ "chối Chúa đã chuộc mình" không phải qua những lời phủ nhận Chúa mà là qua chính những lời rao giảng gian tà, nghịch lại Thánh Kinh và qua nếp sống ham mến thế gian cùng những sự thuộc về thế gian hơn là nếp sống ham mến những sự thánh khiết theo Lời Chúa (I Giăng 2:15-17).

Phi-e-rơ nói về những giáo sư giả đó như sau (I Phi-e-rơ 2):

12 Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình.
13 Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em;
14 cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục: ấy là những con cái đáng rủa sả.
15 chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình,
16 bởi có một con vật câm nói tiếng người ta, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó.
17 Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó.
18 Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc;
19 chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.
20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.
21 Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn.
22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Share This:

Comments are closed.