2,304 views

Hỏi & Đáp: Luật Phụ Nữ Phải Trùm Đầu

Hỏi:

Thánh Kinh, I Cô-rinh-tô 11 chép:

3 Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.
4 Phàm người đờn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình.
5 Nhưng phàm người đờn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.
6 Ví bằng người đờn bà không trùm đầu, thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đờn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại.
-> câu này có ý nói phụ nữ có thể lựa chọn 1 trong 2 cách: hớt tóc hoặc trùm đầu ? hớt tóc là cạo trọc hay là hớt ngắn ?
7 Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông.
8 Bởi chưng không phải đờn ông ra từ đờn bà, bèn là đờn bà ra từ đờn ông;
9 không phải đờn ông vì cớ đờn bà mà được dựng nên, bèn là đờn bà vì cớ đờn ông vậy.
10 Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đờn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy.
11 Song trong Chúa thì chẳng phải đờn bà ngoại đờn ông, cũng chẳng phải đờn ông ngoại đờn bà;
12 vì, như đờn bà đã ra từ đờn ông, thì đờn ông cũng sanh bởi đờn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời.
13 Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: đờn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng?
14 Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đờn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao?
15 Nhưng, nếu đờn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, và đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy.
-> câu này có ý nói tóc dài coi như thay cho khăn trùm rồi nên khỏi cần trùm khăn ?
16 Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa.

Nói tóm lại là phụ nữ phải để đầu tóc như thế nào lúc cầu nguyện hay giảng đạo: khi ở nhà hội ? khi ở nhà ? khi ở một mình ?

Đáp:

Mục đích của việc phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc giảng đạo (trong nguyên ngữ là "nói tiên tri," tức là nói những điều Chúa cảm động cho nói) là để tỏ ra phụ nữ ở dưới sự lãnh đạo của đàn ông trong các mục vụ, tức là các công tác hầu việc Chúa trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 11:7-10).

Ngay từ buổi đầu sáng thế, đàn bà được dựng nên để "giúp" đàn ông (Sáng Thế Ký 2:20; I Cô-rinh-tô 11:9). Dù cùng bản thể (Sáng Thế Ký 2:23) và bình đẳng với đàn ông trước Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 11:11) nhưng đàn bà không bình quyền với đàn ông (Sáng Thế Ký 3:16). Khăn trùm đầu tiêu biểu cho sự đàn bà dưới quyền đàn ông.

I Cô-rinh-tô 11:4 nói đến việc đàn ông cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại là làm nhục đầu mình: vì tự biến mình thành đàn bà (việc trùm đầu là của đàn bà).

I Cô-rinh-tô 11:5 nói đến việc đàn bà cầu nguyện và nói tiên tri mà không trùm đầu (để tỏ ra mình không lấn quyền đàn ông) thì tự làm nhục đầu mình như một người phụ nữ bị cạo đầu,

I Cô-rinh-tô 11:6  nói đến việc đàn bà cầu nguyện và nói tiên tri mà không trùm đầu (để tỏ ra mình không lấn quyền đàn ông) thì hãy để cho nàng bị cắt tóc. Nhưng nếu bị cắt tóc hay bị cạo đầu là xấu hổ cho đàn bà thì nàng hãy trùm đầu. Dịch sát nghĩa: "Vì nếu người đàn bà không chịu trùm đầu thì hãy khiến nàng bị hớt tóc. Nhưng nếu bị hớt tóc hoặc bị cạo đầu là điều hổ thẹn cho đàn bà thì nàng hãy chịu trùm đầu."

Mục đích của việc trùm đầu là để tỏ ra người đàn bà vâng phục thẩm quyền của người đàn ông lãnh đạo các mục vụ trong Hội Thánh trong khi bà thi hành các mục vụ, cho nên, nếu có ai muốn cạo đầu để tránh việc bày tỏ dấu hiệu phục tùng thì sự cạo đầu đó ra từ ác tưởng của sự kiêu ngạo và chống nghịch thẩm quyền do Chúa sắp đặt.

Việc đàn bà trùm đầu trong khi cầu nguyện và nói tiên tri chỉ thực hiện trong sự nhóm họp của Hội Thánh để tỏ ra cho mọi người biết mình hầu việc Chúa dưới quyền của một giám mục trong Hội Thánh (I Ti-mô-thê 3:5). Luật trùm đầu không áp dụng cho sự cầu nguyện riêng với Chúa.

I Cô-rinh-tô 11:15 nói đến việc đàn bà được ban cho có mái tóc dài là sự vinh quang vì tóc dài được ban cho đàn bà như tấm khăn choàng. Dịch sát nghĩa: "Nhưng nếu đàn bà có tóc dài, đó là sự vinh quang của nàng, vì tóc dài được ban cho nàng như một tấm khăn choàng."

Câu này hoàn toàn không liên quan gì đến việc trùm đầu để tỏ ra đàn bà dưới quyền đàn ông, mà chỉ nói đến mái tóc dài là sự vinh quang, tức là sắc đẹp của đàn bà, bao phủ một phần thân thể nàng.

Tim Huỳnh

Share This:

Comments are closed.