1,910 views

Hỏi & Đáp: Giáo lý Về Sự Cứu Rỗi Của Paul C. Jong

Submitted by Admin on Mon, 01/30/2012 – 13:43.

Con Dân Chúa:

Giáo lý về sự cứu rỗi của Paul C. Jong được trình bày trong: 'Have you been born again of water and the Holy Spirit' có đúng hay không?

Tim Huỳnh:

Giáo lý của Jong xa lạ với Thánh Kinh. Chúng ta được cứu vì Đấng Christ chết thay cho chúng ta và chúng ta tin nhận điều đó với lòng ăn năn từ bỏ tội. Sau khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ thì chúng ta lập tức được tái sinh bởi Đức Thánh Linh và được ban cho Thánh Linh (sự sống, năng lực, quyền phép từ Thiên Chúa) để sống một đời sống mới trong Chúa và Ngài tiếp tục dùng mọi lẽ thật của Lời Chúa để thánh hóa chúng ta mỗi ngày. Nếu chúng ta trung tín vâng theo mọi điều phán dạy của Chúa trong Thánh Kinh thì chúng ta sẽ vào trong sự cứu rỗi đời đời. Nếu chúng ta quay về sống trong tội thì chúng ta sẽ bị chặt bỏ, tức là không được hưởng sự cứu rỗi mà phải bị ném vào nơi khóc lóc và nghiến răng dành cho những kẻ không trung tín.

Lễ Báp-tem và Tiệc Thánh giúp chúng ta có cơ hội công khai đức tin của mình để biểu lộ đức tin của mình vào Thiên Chúa để cho thiên sứ, ma quỷ, và loài người là những loài thọ tạo không thấy được lòng mình, biết rằng mình đã tin nhận Đấng Christ, tỏ ra mình vâng theo lời phán dạy của Chúa, và là một thái độ làm chứng chứ không phải là một đòi hỏi cần phải có để mình được tha tội. Chúa ban phước cho chúng ta khi chúng ta vâng lời Chúa dạy thực hiện hai lễ đó, chứ không lễ nào có quyền phép để cứu chúng ta. Câu Thánh Kinh chúng ta cần thuộc nằm lòng là:

    "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Thiên Chúa. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8, 9)

Nghĩa là, những gì cần làm để cứu chúng ta thì Thiên Chúa đã làm hết rồi, về phần chúng ta chỉ cần ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi từ Thiên Chúa, chứ chúng ta không làm một điều gì để được cứu cả. Đức Chúa Cha đã ban hành quyết định cứu rỗi chúng ta, vì Ngài là tình yêu và Ngài yêu thương chúng ta. Đức Chúa Con đã gánh thay án phạt tội lỗi và chết thay cho chúng ta, vì chỉ có một Đấng Vô Hạn mới có thể gánh thay hình phạt của tội lỗi và chết thay cho toàn thể nhân loại hữu hạn. Đức Thánh Linh đã tái sinh chúng ta và tiếp tục thánh hóa chúng ta, vì ngoài Thiên Chúa không ai có thể làm được những sự đó. Việc còn lại là chúng ta thật lòng tin nhận và vui sống trong ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúng ta không cần phải làm gì hết, vì sự cứu rỗi đã được Thiên Chúa hoàn tất và ban cho chúng ta.

 

Share This:

Comments are closed.