2,621 views

Hỏi & Đáp: Dấu 666 và sự nhóm thờ phượng Chúa vào chủ nhật

Hỏi:

Có một số tài liệu trên Internet cho rằng những ai không nhóm họp thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát mà lại nhóm họp thờ phượng Chúa vào chủ nhật là mang dấu của con thú trong Khải Huyền 13. Xin cho biết ý kiến của quý vị.

Đáp:

Mặc dù ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, là ngày được Chúa ban phước, biệt ra thánh, và kêu gọi con dân Chúa nghỉ lao động, nhóm họp thờ phượng Ngài, nhưng điều đó không có nghĩa là con dân Chúa không được nhóm họp thờ phượng Chúa vào những ngày khác.

Đành rằng từ khi Giáo Hội Công Giáo ra luật bỏ ngày Sa-bát và buộc con dân Chúa nhóm họp thờ phượng Chúa vào chủ nhật thì hầu hết các giáo hội ra từ Công Giáo đều giữ theo truyền thống này, nhưng không có nghĩa việc nhóm họp thờ phượng Chúa vào chủ nhật trở thành con dấu của Anti-Christ (con thú thứ nhất trong Khải Huyền 13). Việc cho rằng sự nhóm họp thờ phượng Chúa vào chủ nhật là dấu hiệu của con thú là giáo lý sai trật Thánh Kinh của một vài giáo phái "Cơ-đốc Phục Lâm."

Thánh Kinh nói rõ, con số 666 là con số của tên con thú: "Nó buộc mọi người cả nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, đều phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán. Không ai có thể mua hoặc bán trừ kẻ có mang dấu hoặc danh con thú hoặc số của tên nó. Sự khôn ngoan là đây: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú; vì đó là số của một người và số của nó là 666" (Khải Huyền 13:16-18 – Bản Dịch Ngôi Lời).

Dấu hoặc danh của con thú hoặc số của tên nó phải được mang "trên tay phải hoặc trên trán" chứ không phải bởi hành động đi nhóm thờ phượng Chúa vào chủ nhật.

Mục đích sự mang dấu, danh hoặc số của tên con thú trên tay phải hoặc trên trán là để có thể mua và bán trong xã hội độc tài của Anti-Christ. Không ai từ chối đi nhóm thờ phượng Chúa vào chủ nhật mà bị mất quyền mua hoặc bán.

Sự nhóm họp thờ phượng Chúa vào chủ nhật do Giáo Hội Công Giáo áp đặt đã hơn 1700 năm qua còn con thú thì chưa xuất hiện. Làm sao sự nhóm họp thờ phượng Chúa có thể trở thành dấu hiệu của con thú?

Con dân Chúa cần phải giữ Mười Điều Răn nhưng con dân Chúa có thể thờ phượng Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Sự kiện Đức Thánh Linh ngự trong thân thể con dân Chúa, thân thể con dân Chúa trở thành đền thờ Thiên Chúa,  và con dân Chúa được ban cho chức thầy tế lễ đã nói lên một cách hiển nhiên: Con dân Chúa có thể và cần phải thờ phượng Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Không lẽ đền thờ của Thiên Chúa chỉ được dùng để thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát?

Dầu vậy, mạng lệnh "Chớ bỏ sự nhóm lại" (Hê-bơ-rơ 10:25) là chỉ về các sự nhóm hiệp thánh trong những ngày Sa-bát.

Huỳnh Christian Timothy

 

 

 

Share This:

Comments are closed.