1,862 views

Hỏi & Đáp: Đạo Chúa Là Violent?

Hỏi:

Con có một đứa bạn, nó theo Hồi Giáo. Nó hỏi con rằng: Có phải những câu Thánh Kinh dưới đây đúng là của Kinh Thánh? Nếu đúng là của Kinh Thánh, vậy thì có phải Đạo Chúa là violent? Con không biết trả lời ra sao. Xin chú Tim cho con vài câu trả lời. Con xin cám ơn chú Tim trước.

Phục Truyền Luật lệ Ký 2:32-34: Nhưng Giê-hô-va Thiên Chúa chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vái diệt hết các thành, cả người nam, người nữ, và các con trẻ, không chừa lại một ai.

Phục Truyền Luật lệ Ký 3:3-6: Giê-hô-va Thiên Chúa chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta Óc, vua Ba-san, và cả dân sự người; chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai. Trong lúc đó chúng ta chiếm lấy các thành của người, không có thành nào mà mình không chiếm lấy; tức là sáu mươi cái thành và toàn miền Ạt-gốp, là nước của Óc trong xứ Ba-san. Các thành nầy vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài; cũng có lấy những thành không có vách rất nhiều. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành nầy, như chúng ta đã làm cho Si-hôn, vua Hết-bôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ, và con trẻ.

Giô-suê 8:24-26: Khi dân I-sơ-ra-ên đã giết xong hết thảy người thành A-hi, hoặc trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng, là nơi chúng nó bị đuổi theo, và khi hết thảy, đến đỗi người chót, đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi, thì dân I-sơ-ra-ên trở về A-hi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ còn ở tại đó. Trong ngày đó, hết thảy người A-hi, nam và nữ, đều bị ngã chết, số là mười hai ngàn người. Giô-suê chẳng rút lại tay mình đã cầm giơ thẳng ra với cây giáo, cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành A-hi.

Đáp:

Nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, thánh khiết và công chính thì chúng ta không thể đặt câu hỏi về những mệnh lệnh của Ngài. Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel khi vào đất hứa phải tiêu diệt hết bảy giống dân trong xứ, bởi vì:

  •     Chúa đã dành cho các dân đó một thời gian dài trên 400 năm để họ ăn năn tội lỗi nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong tội cho đến khi tội lỗi của họ được trọn thì Đức Chúa Trời tiêu diệt họ (Sáng Thế Ký 15:13-16).
  •     Nếu không bị tiêu diệt thì các dân đó sẽ khiến cho dân Israel phạm tội thờ hình tượng và xa cách Chúa. Lịch sử chứng minh: ví dân Israel không tiêu diệt hoàn toàn các dân trong xứ Ca-na-an cho nên đã bị các dân đó khiến cho phạm tội thờ hình tượng và bị Chúa phạt lưu lạc khắp nơi trên đất hơn 2500 năm.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:1: Khi Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, là dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, tức bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:16: Vậy, phải diệt các dân tộc mà Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi phó cho ngươi, mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó, và đừng hầu việc các thần họ; vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi.

Sự tiêu diệt những kẻ ác mà không chịu ăn năn tội dù đã được ban cho nhiều cơ hội, luôn luôn là violent (mãnh liệt). Trong kỳ đại nạn để tiêu diệt chính quyền của Sa-tan trên đất, như được mô tả trong sách Khải Huyền thì các tai nạn do Đức Chúa Trời giáng xuống trên những ai không chịu ăn năn tội, không chịu tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, còn kinh khiếp hơn nhiều.

Con hãy tưởng tượng: Có một nhóm khủng bố trang bị vũ khí tràn vào làng Thế Vận Hội để bắn giết. Lực lượng an ninh của chính phủ Anh lập tức đến và bao vây nhóm khủng bố. Việc làm trước tiên của lực lượng an ninh là kêu gọi họ ăn năn, tức là ngưng gây ra tội ác. Có một tên khủng bố buông súng đầu hàng, bị bắt và đem ra khỏi nơi đó, những tên còn lại chẳng những không đầu hàng mà còn tấn công lực lượng an ninh, thì lực lượng an ninh phải tiến công và tiêu diệt họ.

Sự tiêu diệt sự ác, kẻ ác là đương nhiên và cần thiết. Bản chất của sự tiêu diệt là violent vì bản chất của sự ác và kẻ ác là violent, cần phải có sự violent lớn hơn để dập tắt nó.

Huỳnh Christian Timothy

 

Share This:

Comments are closed.