1,981 views

Hỏi & Đáp: Chức Vụ Sứ Đồ

Hỏi:

Trong ICor.1:1, Paul đã được gọi để thành sứ đồ(Apostle), còn mọi người khác đã được biệt ra và gọi để thành thánh đồ(Saints).
    ICor. 15 là chương sách rất quan trọng để mọi người, khi đọc sẽ hiểu đại cương về sách Tin-lành của ĐCT và nhân sự đi truyền giảng. Đầu tiên chỉ có Cephas, trong 12 sứ đồ Chúa đã chọn, được Chúa đã hiện ra cho thấy trước, sau đó một lần cho toàn 500 anh em(Thánh đồ), sau nữa là James và 9 trong mười hai "Sứ-đồ" còn lại. Cuối cùng Chúa đã hiện ra cho Paul và cho Paul làm sứ đồ truyền giảng cho dân ngoại.
    Ở ICor 12:29 Paul đã hỏi, Phải chăng mọi thánh dồ đều là sứ đồ không? Ông đã nói việc này,trong ICor 15:11, rằng mười một Sứ đồ Chúa đã chọn, ông, và số còn lại của 500 thánh đồ đầu tiên, khi họ (They)  truyền giảng tin lành thì tin những gì đã giảng khi đó!
    Cho nên ta nên hiểu, Chúa đã chỉ chọn thánh tông đồ làm Sứ-đồ trong buổi ban đầu của sự truyền giảng "Tin-Lành" . Thời nay chỉ có Thánh-đồ và Ân-tứ Thánh-linh ?!

Đáp:

Tôi xin vắn tắt trả lời như sau:

1. Mọi chức vụ trong Hội Thánh được Chúa lập nên, ban cho một số người, và đều còn lại cho đến khi Hội Thánh ra khỏi thế gian. Điều đó tương tự như: mọi chức vụ trong Ban Điều Hành Thế Vận Hội do Ban Tổ Chức Thế Vận Hội lập nên, giao cho một số người, và đều còn lại cho đến khi Thế Vận Hội chấm dứt.

2. Mọi chức vụ trong Hội Thánh do Chúa kêu gọi và ban cho, không phải do các tổ chức tôn giáo của loài người kêu gọi và ban cho.

3. Sứ Đồ chỉ có nghĩa là "người được sai đi." Sứ đồ của Chúa là người được Chúa sai đi. Những người được Chúa sai đi có thể làm những việc khác nhau, nhưng trong Tân Ước, danh từ sứ đồ được dùng để gọi những người được Chúa sai đi rao giảng Tin Lành.

4. Sự kiện Chúa hiện ra cho các sứ đồ sau khi Ngài phục sinh không phải là điều kiện để khiến cho một người trở thành sứ đồ, bởi vì, ngoại trừ Phao-lô, tất cả các sứ đồ khác đều đã là "sứ đồ" trước khi Chúa chịu chết.

5. Thánh Kinh không ghi lại điều kiện để trở thành một sứ đồ, do Chúa quy định. Sự kiện Phi-e-rơ tổ chức bầu cử, phong chức sứ đồ cho Ma-thia, thay thế chỗ của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Công Vụ 1:21-26) là điển hình cho việc: một người đầy ơn Chúa vẫn có thể phạm tội làm theo ý riêng (so sánh Ma-thi-ơ 16:17 với 16:23 và đọc thêm Ga-la-ti 2:11-14). Chúa không hề ra lệnh cho Phi-e-rơ tổ chức bầu cử chọn sứ đồ. Những "điều kiện" do Phi-e-rơ đưa ra cũng không phải là điều Chúa quy định cho một sứ đồ, bởi vì, Chúa chọn Phao-lô làm sứ đồ thay thế cho Giu-đa, và Phao-lô không hề hội đủ các điều kiện do Phi-e-rơ nêu ra: "Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Jesus đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp-tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại." Mặt khác, giữa Ba-na-ba và Ma-thia, Ba-na-ba không được Hội Thánh bầu làm sứ đồ nhưng về sau Đức Thánh Linh lại chọn Ba-na-ba làm sứ đồ (dù không phải để thay thế chức vụ của Giu-đa). Khi Phao-lô và Ba-na-ba được biệt riêng để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, là do Chúa Thánh Linh chỉ định chứ không phải do loài người bầu ra hoặc phong chức (Công Vụ 13:2). Chắc chắn, tên của Phao-lô (sứ đồ do Chúa kêu gọi và chọn) sẽ ở trên nền thành Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 21:14) chứ không phải tên của Ma-thia (sứ đồ do loài người bầu ra).

6. Mười Hai sứ đồ đầu tiên của Hội Thánh có nhiệm vụ và chỗ đứng quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời, vì thế, tên của họ được ghi lại trên nền của thành Giê-ru-sa-lem đời đời. Nhưng, điều đó không có nghĩa là ngoài Mười Hai người đó thì trong Hội Thánh không còn ai được Chúa ban cho chức vụ sứ đồ. Ba-na-ba và Si-la cũng được gọi là sứ đồ…

7. Ngày nay, mỗi con dân Chúa tham dự Tiệc Thánh đều là một sứ đồ theo nghĩa đen: "người được Chúa sai đi" để "rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến" (I Cô-rinh-tô 11:26). Riêng những người được Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ rao giảng Tin Lành cho muôn dân, là những người tự làm việc kiếm sống khi không có ai tiếp trợ họ để ngày đêm đi khắp nơi rao giảng Tin Lành, y như các sứ đồ ngày xưa, không qua một tổ chức giáo hội nào cả. Trong Hội Thánh Trung Quốc hiện nay, có vô số người như vậy.

Mong rằng lời giải đáp trên đây giúp ích cho bạn.

Huỳnh Christian Timothy

 

Share This:

Comments are closed.