3,644 views

Hỏi & Đáp: Ai Có Thẩm Quyền Làm Tiệc Thánh?

Hỏi:

Cháu chào chú Tim. Cháu có một thắc mắc về vấn đề làm Tiệc Thánh và Báp-têm trong Hội Thánh. Cháu cũng có đọc một bài giải thích về Giáng sinh của chú và cũng có biết không nhất thiết phải mục sư mới có quyền làm Tiệc Thánh. Cháu cũng đã sưu tầm được một bài viết về vấn đề này và có trích một phần của chú. Nhưng cháu đang muốn tìm thêm nhiều phân đoạn Kinh Thánh nữa chứng minh rõ về vấn đề này: Không nhất thiết phải là Mục sư hay Linh Mục… mới được quyền tổ chức lễ Tiệc Thánh và làm Báp-têm cho người khác. Vì Kinh Thánh có ghi "anh em là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời". Có quan điểm Công Giáo cho rằng: "Anh em" ở đây là Linh Mục, Giáo Hoàng… nhưng cháu không thấy chỗ nào Kinh Thánh nói vậy. Cháu chỉ thấy nói là:

6Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. 7Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Ðá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; 8họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Ðạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. 9Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; 10anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Ðức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.)

như thế có nghĩa là, bất cứ ai tin Chúa sẽ là môn đồ của Ngài, và là dòng giống được lựa chọn.
Rất mong sự giải đáp kỹ càng hơn của chú
Cảm ơn chú nhiều!

NTQ

PS: Cháu đang muốn tìm hiểu vấn đề này là vì, hiện nay một số Hội Thánh coi trọng vấn đề này quá mà sinh ra sự kiêu ngạo ở một số mục sư. Họ cho rằng họ quan trọng với Hội Thánh, nên nếu không hài lòng gì là có thể hờn dỗi, không đứng ra làm những lễ đó với lý do cá nhân nào đó. Từ đó gây nên những khó khăn không đáng xảy ra với Hội Thánh. Tất nhiên cháu hiểu nếu ai làm thế là sai. Nhưng nếu có Kinh Thánh chứng minh thì sẽ nhiều người hiểu ra được chân lý.

Đáp:

Cháu đọc lại phần mở đầu thư Phi-e-rơ để biết điều mà Phi-e-rơ trình bày trong thư của ông là trình bày cho ai, ai là "anh em" được nói đến trong thư của Phi-e-rơ. Rồi cháu đọc lại phần mở đầu của thư Cô-rinh-tô để biết ai là người được Phao-lô rao truyền những điều được trình bày trong thư Cô-rinh-tô. Rồi cháu đọc lại I Cô-rinh-tô 11:23 để thấy rằng: Phao-lô nhận được chỉ thị từ nơi Chúa để truyền lại cho "anh em" (tức là cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ). Điều mà ông truyền lại cho anh em đó là mệnh lệnh của Chúa: "Hãy làm điều này để nhớ Ta!" Vậy, các sứ đồ dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh (anh em) hãy ăn bánh và uống chén để "nhớ đến Chúa" chứ các sứ đồ không dạy rằng: ai là người có thẩm quyền làm điều đó.

Xét về lý luận, nếu bảo rằng chỉ có sứ đồ hay "mục sư" mới được làm tiệc thánh, vậy thì, những nơi không có sứ đồ, không có "mục sư" thì con dân Chúa không được quyền ăn bánh và uống chén để "nhớ đến Chúa" hay sao? Mặt khác, ăn và uống là nhu cầu hàng ngày của loài người. Chúa dùng sự kiện ăn và uống thuộc thể để nói lên nhu cầu ăn và uống tâm linh của chúng ta. Ăn tâm linh là tiếp nhận sự chuộc tội của Đấng Christ và vâng theo mọi Lời phán của Chúa. (Thịt tượng trưng cho thức ăn giúp duy trì và phát triển sự sống. Chúng ta nhờ thân thể của Chúa chịu đoán phạt mà tội lỗi chúng ta được tha và nhờ Lời của Đức Chúa Trời mà duy trì và phát triển sự sống mới Chúa ban cho chúng ta). Uống tâm linh là đón nhận sự sống của chính Đức Chúa Trời từ Đức Chúa Jesus Christ (huyết tượng trưng cho sự sống – Lê-vi Ký 17:14) vào trong chúng ta qua sự tiếp nhận Thánh Linh của Ngài (uống Thánh Linh – I Cô-rinh-tô 12:13). Nhớ đến Chúa khi dự tiệc thánh là nhớ đến sự hy sinh của Ngài để đem lại sự sống cho chúng ta; và nhớ rằng sự sống đó là sự sống của chính Đức Chúa Trời, sự sống đời đời, để chúng ta sống xứng đáng với sự hy sinh Đấng Christ đã làm cho chúng ta và sống xứng đáng với phẩm chất SỐNG của Đấng Christ đã được ban cho TRONG chúng ta. Máu Chúa đổ ra để tẩy sạch tội lỗi chúng ta mà còn tuôn tràn trong tâm linh chúng ta để chúng ta được thánh hóa trọn vẹn và sống thánh khiết như Đấng Christ. Đó cũng chính là ý nghĩa của giao ước mới trong huyết Chúa; mà người nào thật lòng tin nhận Chúa, nghĩa là thật lòng ăn năn tội và hết lòng vâng giữ Lời Chúa, thì sẽ được ở trong giao ước mới đó, tức là: Được ở trong sự thánh khiết của Đấng Christ và được sống bằng sự sống của Đấng Christ. Nhờ đó mà người ấy trở nên giống như chính mình Ngài (Rô-ma 8:29) để được kết hợp với Ngài trong Tiệc Cưới Chiên Con (Khải Huyền 19).

Ngoài ra, chúng ta dùng chữ sai khi nói: "ban tiệc thánh." Không có ai BAN tiệc thánh hết, mà chỉ là, con dân Chúa hiệp lại với nhau, cùng nhau bẻ bánh, uống nước nho để nhớ đến sự chết của Chúa và giao ước mới của ân điển được ấn chứng bằng chính máu của Ngài, mà Ngài đã thiết lập cho những ai tin nhận Ngài. Thời Hội Thánh ban đầu, con dân Chúa nhóm họp lại mỗi ngày để bẻ bánh (tức dự tiệc thánh), các chấp sự làm công việc dọn bàn ăn cho Hội Thánh. Không có ai đứng ra BAN tiệc thánh cả. Như vậy, "làm tiệc thánh" là công việc sửa soạn bữa ăn. Dọn bữa ăn lên bàn cho con dân Chúa là công việc hầu bàn ăn, như những người hầu bàn ngày nay dọn thức ăn cho thực khách trong các nhà hàng, chứ không phải là có thẩm quyền BAN PHÁT gì cả.

Còn nói rằng việc làm báp-tem cho người mới tin Chúa thuộc thẩm quyền của "mục sư" thì như vậy Ma-thi-ơ 28:19-20 chỉ áp dụng cho các "mục sư" hay sao? Hễ ai đi ra khiến cho người khác trở nên môn đồ của Chúa thì người ấy đảm nhận luôn việc làm báp-tem và dạy cho người mới tin nhận Chúa hết thảy những điều mà Chúa đã truyền cho Hội Thánh của Chúa, được ghi chép trong Thánh Kinh. Đừng truyền những gì không có trong Thánh Kinh mà chỉ có trong các truyền thống và giáo lý của các GIÁO HỘi.

Nhiều nan đề ngày nay xảy ra trong Hội Thánh của Chúa là vì con dân Chúa thi hành các truyền thống của các giáo hội do loài người lập ra thay vì làm theo Lời Chúa. Trong nhiều trường hợp, Hội Thánh có thể thờ phượng Chúa bằng tâm thần nhưng không bằng lẽ thật! Vì Hội Thánh thi hành những cách thức thờ phượng Chúa không có trong Thánh Kinh, không đúng với Thánh Kinh, mà có khi còn nghịch lại với Thánh Kinh vì tiêm nhiễm các mê tín, dị đoan và truyền thống của ngoại giáo!

Tim Huỳnh
21-01-2011

Share This:

Comments are closed.