794 views

NGCHTK – Ga-la-ti 2:1-10

Ga-la-ti 2:1-10

Tiếng Việt: http://www.grace-jay.net/HocThanhKinh/ga-la-ti-2_1-10/

Mười bốn năm sau lần đầu tiên Phao-lô gặp gỡ Phi-e-rơ, ông cùng với Ba-na-ba và Tít lại đến Giê-ru-sa-lem. Lý do họ đến Giê-ru-sa-lem là vì họ muốn trình bày đề tài về sự cắt bì với Hội Thánh tại đó. Những người xứ Giu-đê từ Giê-ru-sa-lem trước đó đã dạy cho các Hội Thánh tại Ga-la-ti rằng, sự cắt bì là một phần cần thiết cho sự cứu rỗi; chỉ có những người chịu cắt bì mới được cứu. Tuy nhiên, Phao-lô biết lẽ thật là: sự cắt bì không cần thiết cho sự cứu rỗi. Vì vậy, Phao-lô và Ba-na-ba cảm thấy rất nghiêm trọng phải đi đến Giê-ru-sa-lem, để xóa tan sự giảng dạy không đúng bởi những người xứ Giu-đê, hoặc ít ra, để làm sáng tỏ Tin Lành chân thật.

Tiếng Anh: http://www.grace-jay.net/BibleStudy/galatians-2_1-14/

Fourteen years after Paul’s first meeting with Peter, he, Barnabas, and Titus went to Jerusalem. The reason why they went to Jerusalem was because they wanted to address the topic of circumcision with the Church there. Judeans from Jerusalem previously taught the churches in Galatia that circumcision was a necessary component to salvation. Only the circumcised could be saved. However, Paul knew the truth: circumcision was not necessary in order to be saved. Therefore, Paul and Barnabas felt it critical to go to Jerusalem in order to dispel the inaccuracies taught by the Judeans or at least clarify the true Gospel.

Share This:

Comments are closed.