776 views

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

Từ những ngày đầu của dòng lịch sử loài người, sự chết luôn luôn là nỗi sợ hãi đối với loài người. Vì sự chết đem lại sự phân rẽ mối quan hệ giữa người chết và những người thân yêu còn sống. Vì loài người không biết chắc điều gì sẽ xảy ra cho mình sau khi chết. Và vì những hình thức chết nhiều khi đem lại sự đau đớn, tủi nhục, kinh hoàng cho người chết lẫn thân nhân của họ. Cũng chính vì thế mà trong nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng người ta kiêng cữ nói đến sự chết.

Tuy nhiên, Thiên Chúa, tức là Ông Trời, gọi cách tôn kính là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và ban cho loài người quyền cai trị đất cùng muôn vật trên đất, đã ban cho chúng ta sự hiểu biết rõ ràng về sự chết và phương cách để đắc thắng sự chết. Sự bày tỏ ấy của Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong Thánh Kinh.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjgzMTgyMDJf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201807-duc-tin-noi-thien-chua-chien-thang-su-chet
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/11zd62hsu82w8e7/201807_DucTinNoiThienChuaChienThangSuChet.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive:
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Ngày Chúa đến đã quá gần. Kính xin quý con dân Chúa tích cực bằng mọi phương tiện, mọi cách phổ biến bài giảng này đến tất cả những con dân Chúa mình quen biết, để dự phần trong việc gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh, giúp nhau sống đúng theo Lời Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin cám ơn quý con dân Chúa. (Xin đọc bài này: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/).

 

Thánh Kinh còn được gọi là “Lời của Thiên Chúa” hoặc “Lời của Đức Chúa Trời”, vì là ghi lại những lời Đức Chúa Trời phán với loài người, bày tỏ thánh ý của Ngài dành cho loài người. Thánh Kinh đã được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới, kể cả các ngôn ngữ chỉ có vài ngàn người sử dụng. Thánh Kinh không chỉ nói về sự chết mà còn nói về sự sống đời đời và hướng dẫn loài người cách thức để nhận được sự sống đời đời. Thánh Kinh có quyền năng biến đổi lòng người và khai sáng tâm trí những ai tin Thánh Kinh. Vì thế, người nào mà trong suốt cuộc đời của mình trên đất này, không đọc Thánh Kinh với tấm lòng tha thiết tìm kiếm lẽ thật, thì người ấy đã phạm một sự thiếu sót lớn nhất trong đời. Người ấy đã bỏ qua cơ hội nhận lãnh sự bình an thật trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau, mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi một người, không phân biệt ai hết.

Riêng về sự chết thì Thánh Kinh cho chúng ta biết:

  • Nguồn gốc của sự chết.

  • Hai giai đoạn của sự chết.

  • Đức tin nơi Thiên Chúa chiến thắng sự chết.

Chúng tôi xin lần lượt trình bày từng chi tiết dưới đây.

Nguồn Gốc của Sự Chết

Sự chết là kết quả của sự không vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự thiện, là sự sống, là sự sáng. Nghịch lại Đức Chúa Trời, không vâng lời Đức Chúa Trời là sự ác, là sự chết, và sự tối tăm. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài đã ban cho loài người quyền tự do lựa chọn: Chọn tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời để được đời đời sống trong hạnh phúc với Ngài, hoặc chọn không vâng phục Đức Chúa Trời và phải chịu đời đời bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, vẫn còn đó, vẫn thực hữu nhưng thực hữu trong bất hạnh.

Hai Giai Đoạn của Sự Chết

Sự chết chỉ có nghĩa là sự bị phân rẽ, bao gồm hai giai đoạn:

  • Giai đoạn tạm thời còn gọi là sự chết thứ nhất.

  • Giai đoạn đời đời còn gọi là sự chết thứ nhì.

Mỗi một người là một linh hồn. Nói cách khác, linh hồn là bản ngã của mỗi người, là cái “tôi” đích thực, do Đức Chúa Trời dựng nên. Linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần. Nhờ có tâm thần mà loài người có thể tiếp xúc, tương giao với thế giới thiêng liêng, với Đức Chúa Trời. Linh hồn cùng với tâm thần ở trong thân thể vật chất là xác thịt. Nhờ có xác thịt mà loài người có thể tiếp xúc, tương giao với thế giới vật chất.

Khi sự chết thứ nhất xảy ra, tâm thần về lại nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó cho loài người, thân thể xác thịt thì trở về với bụi đất, vì thân thể xác thịt của loài người được Đức Chúa Trời làm ra từ bụi đất, còn linh hồn thì đi vào âm phủ. Âm phủ là cõi thiêng liêng giam giữ mọi linh hồn nào không ăn năn tội lỗi, không tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Riêng đối với những người đã thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, thì linh hồn của họ sẽ được vào trong thiên đàng. Thiên đàng là nơi Thiên Chúa ngự và chuẩn bị những sự tốt đẹp, phước hạnh cho những ai tin cậy Ngài.

Một ngày kia, sau khi Đức Chúa Trời hủy diệt trời cũ đất cũ và trước khi Ngài tạo ra trời mới đất mới làm nơi ở đời đời cho những ai tin cậy và thờ phượng Ngài, thì Ngài sẽ gọi linh hồn và thân thể xác thịt của tất cả những người đã chết mà không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, sống lại để chịu phán xét. Mỗi người sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét một cách công chính về mỗi một tội lỗi người ấy đã làm ra trong khi còn sống trên đất này. Hình phạt chung là sẽ bị đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa, chịu khổ trong hỏa ngục. Hỏa ngục là hồ lửa trong cõi thiêng liêng được Đức Chúa Trời dùng làm nơi giam giữ những người không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, giam giữ ma quỷ là những thiên sứ phạm tội, cho đến đời đời. Thánh Kinh gọi đó là sự chết thứ nhì. Đức Chúa Trời đã ban cho một tiên tri của Ngài nhìn thấy trước sự phán xét cuối cùng ấy và ghi lại trong Thánh Kinh, để loài người được biết.

Khải Huyền 19:11-15

11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa.

12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.

13 Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm.

14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ nhì.

15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.

Như vậy, cái chết của thân thể xác thịt chúng ta không phải là hết thực hữu, mà chúng ta vẫn thực hữu trong cõi thiêng liêng để chờ bị phán xét bởi Đức Chúa Trời, và sau đó bị đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa.

Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Chúng ta đã biết, sự chết là hậu quả của sự không vâng phục Đức Chúa Trời, tức là sự không vâng phục Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Không có ai trong chúng ta mà không phạm đủ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Mười Điều Răn ấy được tóm gọn như sau:

1. Không phạm tội thờ lạy một ai khác ngoài Thiên Chúa. (Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết, chỉ có một Thiên Chúa và Thiên Chúa thực hữu trong ba thân vị, gọi là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa ngự trong thiên đàng để cai trị muôn loài. Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người để ban sự cứu rỗi cho loài người. Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngự trong thân thể của những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để thánh hóa họ và dẫn dắt họ.)

2. Không phạm tội làm ra hình tượng của các loài sinh vật, không phạm tội thờ lạy các hình tượng, không phạm tội hầu việc các hình tượng.

3. Không phạm tội dùng các danh xưng của Thiên Chúa một cách vô ích.

4. Phải tôn thánh ngày Thứ Bảy là ngày yên nghỉ Thiên Chúa ban cho loài người. Trong ngày Thứ Bảy không lao động kiếm sống, không lao động phục vụ tiện ích đời sống.

5. Phải hiếu kính cha mẹ.

6. Không phạm tội giết người.

7. Không phạm tội gian dâm.

8. Không phạm tội trộm cắp.

9. Không phạm tội làm chứng dối.

10. Không phạm tội tham muốn những gì thuộc về người khác.

Chỉ cần chúng ta phạm một trong các điều răn trên đây, dù chỉ phạm trong tư tưởng, thì chúng ta đã không vâng phục Đức Chúa Trời, đã phạm tội, mà hậu quả của tội lỗi là sự chết, là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời là yêu thương, thánh khiết, và công chính.

Đức Chúa Trời là thánh khiết nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi, dù chỉ là một ý nghĩ tà dâm hay một lời nói dối.

Đức Chúa Trời là công chính nên Ngài phải hình phạt tội nhân.

Nhưng Đức Chúa Trời là yêu thương nên Ngài ban cho tội nhân cơ hội ăn năn tội và tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài.

Để có thể ban ơn cứu rỗi cho loài người thì Thiên Chúa đã nhập thế làm người mang tên Jesus, Thánh Kinh gọi là Đức Chúa Jesus. Tên Jesus có nghĩa: Đấng Hằng Sống Là Đấng Cứu Rỗi. Đấng Hằng Sống là Đấng tự có và có mãi mãi, là Thiên Chúa duy nhất.

Đức Chúa Jesus gánh lấy hình phạt của tội lỗi cho toàn thể loài người bằng cách chịu đóng đinh trên thập tự giá cho đến chết. Ngài không phạm tội nên Ngài có thể chết thay cho người phạm tội. Ngài là Thiên Chúa thành người nên mạng sống của Ngài có thể thay cho mạng sống của toàn thể loài người. Sự chết của Đức Chúa Jesus cùng một lúc đáp ứng sự thánh khiết, sự công chính, và sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Qua Đức Chúa Jesus, Đức Chúa Trời lên án tội lỗi, hình phạt tội lỗi, nhưng cứu rỗi bất cứ ai phạm tội mà biết ăn năn và tin nhận Thiên Chúa.

Một người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy lập tức được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Thánh Linh thay đổi con người bên trong và ban cho năng lực từ Thiên Chúa để người ấy có thể sống yêu thương, thánh khiết, và công chính như Thiên Chúa. Người ấy sẽ được Đức Chúa Jesus ban cho sự sống đời đời, sau khi người ấy ra khỏi cuộc đời này.

Ăn năn tội là thật lòng hối tiếc vì đã phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, và không muốn tiếp tục phạm tội nữa. Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus là hoàn toàn tin rằng, Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa thành người để chết thay cho mình, vì sự phạm tội của mình, và tin rằng, máu của Đức Chúa Jesus đổ ra có quyền năng rửa sạch mọi tội lỗi của mình.

Lời Đức Chúa Jesus đã hứa với những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài là: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24).

Tin Đấng đã sai Đức Chúa Jesus tức là tin Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus vào trong thế gian để chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Tin Đức Chúa Trời tức là tin tất cả những gì Đức Chúa Trời đã phán dạy loài người và được ghi lại trong Thánh Kinh. Và như vậy, đức tin nơi Thiên Chúa giúp cho loài người chiến thắng sự chết.

Có hai lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus mà mỗi người cần phải biết và suy ngẫm:

Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống!” (Giăng 14:6).

Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta thì sẽ sống, cho dù đã chết rồi.” (Giăng 11:25).

Cho đến nay, chưa hề có một người nào hay một thần thánh nào dám xưng nhận như Đức Chúa Jesus. Nhiều người tôn kính Đức Chúa Jesus như là một bậc thầy đạo đức. Nhưng nếu họ không tin hai lời phán trên đây của Đức Chúa Jesus thì họ đương nhiên cho rằng, Đức Chúa Jesus đã dối trá. Mà người dối trá thì không thể là một bậc thầy đạo đức.

Thật ra, chúng ta chỉ có thể hoặc chọn tin Đức Chúa Jesus là một kẻ dối trá, nói những lời lộng ngôn; hoặc là chúng ta chọn tin Đức Chúa Jesus thật là Thiên Chúa thành người, mang sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Thánh Kinh cho biết:

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Đấng cứu rỗi duy nhất của loài người là Thiên Chúa thành người, mang danh Jesus! Loài người cần sự cứu rỗi, loài người không thể tự cứu mình. Mọi hình thức tu của các tôn giáo đều là tự tìm cách cứu mình. Không một phép tu nào có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta, dù tội ấy chỉ là một lời nói dối.

Trong thế gian có nhiều người xưng nhận rằng họ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Họ tham dự sinh hoạt trong các nhà thờ Công Giáo hoặc Tin Lành. Họ nghĩ rằng họ đã được cứu rỗi. Nhưng thực tế, họ chỉ đi theo một tôn giáo, họ vâng giữ các nghi thức tôn giáo, họ không thật lòng ăn năn tội, họ vẫn đang phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì thế, chắc chắn là họ chưa có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc hoặc nghe bài giảng này: Hãy đến với tình yêu của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta vì Ngài dựng nên chúng ta và Ngài đã sẵn lòng tha thứ mọi sự tội lỗi của chúng ta, là những điều nghịch lại Ngài. Đức Chúa Trời đang mong chờ mỗi người tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Chúng tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để được đắc thắng sự chết, vào trong sự sống đời đời. Tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Chúng tôi kính chúc quý ông bà anh chị em ai nấy đều được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin cám ơn quý ông bà anh chị em đã lắng nghe lời chia sẻ của chúng tôi. Cầu xin sự yêu thương của Thiên Chúa luôn bao phủ mọi người.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
24/06/2018

 

Karaoke Thánh Ca: “Về Chốn Thiên Đàng”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/ve-chon-thien-dang/

Các câu Thánh Kinh được trích trong bài này là từ: “Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012”: Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Share This:

Comments are closed.