2,232 views

Đối Diện Sự Bách Hại

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV83OTQ1MTFfYWdDamw

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Nguyên tắc 1: Khôn khéo và đơn sơ – Ma-thi-ơ 10:16 “Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.”

Nguyên tắc 2: Trốn tránh sự bắt bớ – Ma-thi-ơ 10:23 “Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia.”

Nguyên tắc 3: Tự vệ bằng lời nói – Giăng 18:19-23
18 Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jesus về các môn đồ của Ngài và giáo lý của Ngài.
20 Đức Chúa Jesus đáp lời người: Ta từng nói rõ ràng với thế gian; Ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi dân Giu-đa thường nhóm lại; và Ta chẳng từng nói kín giấu điều gì.
21 Cớ sao ngươi gạn hỏi Ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe Ta nói với họ; này, họ biết những điều Ta đã nói.
22 Ngài đang phán như vậy, một người trong những viên chức đứng tại đó, cho Ngài một vả, nói rằng: Ngươi trả lời thầy cả thượng phẩm như vậy sao?
23 Đức Chúa Jesus đáp lời người: Nếu Ta nói sai, ngươi hãy chỉ ra chỗ sai; còn nếu Ta nói đúng, sao ngươi đánh Ta?

Công Vụ Các Sứ Đồ 23:1-4
1 Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay.
2 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là A-na-nia biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô hơn nữa miệng người.
3 Phao-lô bèn nói với người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông; ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi!
4 Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao!
5 Phao-lô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm; vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình.

Nguyên tắc 4: Tự vệ bằng vũ khí – Lu-ca 22:35-38
35 Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết.
36 Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo người đi mà mua.
37 Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn.
38 Các sứ đồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng: Ấy là đủ.

Nguyên tắc 5: Tự vệ bằng luật pháp – Rô-ma13:4 “vì quan quyền là chức việc của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Thiên Chúa để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.”

I Phi-e-rơ 2:13-14 “Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao,14 hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành.”

Vợ chồng – I Cô-rinh-tô 7:10-17
10 Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng,
11 (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên từ bỏ vợ.
12 Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, nhưng là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên từ bỏ nàng.
13 Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng.
14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, nhưng nay đều là thánh.
15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng bị sự ràng buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.
16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?
17 Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội Thánh.

II Cô-rinh-tô 6:14-18
14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
15 Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?
16 Có thể nào hiệp đền thờ của Thiên Chúa lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Thiên Chúa của họ, và họ làm dân ta.
17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:
18 Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.

 

Share This:

Comments are closed.