1,960 views

Điều trọng hơn hết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/101_toiloiductinsucaunguyen

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

I. Ba điều thiết yếu

1 Cô-rinh-tô 13:13 nói lên một chân lý vô cùng quan trọng đối với toàn thể nhân loại. Cuộc đời của một người từ khi sinh ra cho đến khi qua đời hoàn toàn gắn bó với ba điều thiết yếu này: Đức tin, sự trông cậy, và tình yêu.

1. Đức tin

Điều thiết yếu đầu tiên trong cuộc sống của loài người là đức tin. Đức tin ở đây là:

– Đức tin vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

“Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7)

– Đức tin vào trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7)

“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:19)

– Đức tin vào trong sự thành tín của Đức Chúa Trời.

“Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.” (Phục Truyền 7:9)

“Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:9)

2. Sự trông cậy

Đức tin dẫn đến sự trông cậy. Vì tin nhận sự cứu rỗi của Chúa cho nên chúng ta có:

– Sự trông cậy về sự cứu rỗi:

“Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy giè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8)

Chẳng những chúng ta trông cậy về sự cứu rỗi, nghĩa là sự được tha tội và được làm cho sạch tội, mà chúng ta còn có:

– Sự trông cậy về sự sống đời đời

“Hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.” (Tít 3:7)

– Sự trông cậy về sự đồng trị với Chúa trong cõi đời đời

“Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta.” (2 Ti-mô-thê 2:12)

3. Tình yêu

Thánh Kinh định nghĩa Đức Chúa Trời là tình yêu cho nên tình yêu chính là bản thể của Đức Chúa Trời. Điều thiết yếu thứ ba trong đời người là tình yêu. Chúng ta có thể có đức tin nơi Đức Chúa Trời và có các sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta không có tình yêu, tức là không có chính mình Ngài thì đức tin và sự trông cậy của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa.

Chúng ta không thể biết yêu nếu chúng ta không được yêu. Vì thế, Thánh Kinh cho biết: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19).

Sự kiện Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài yêu chúng ta đã được Thánh Kinh ghi lại như sau:

“9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:9, 10).

Loài người xưa nay tưởng rằng họ có thể yêu và được yêu mà không cần biết đến Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế của lịch sử loài người đã chứng minh ngược lại.

Vì không biết Đức Chúa Trời nên người ta không tiếp nhận Ngài; vì không tiếp nhận Ngài nên người ta không biết yêu; vì không biết yêu nên người ta đã nhân danh tình yêu để làm những chuyện hoàn toàn phản lại các thuộc tính của tình yêu.

Thánh Kinh chép: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8); Và, chúng ta có thể nói: “Ai không biết Đức Chúa Trời thì không biết tình yêu!”

II. Điều trọng hơn hết

Muốn có đức tin và sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải có tình yêu, tức là phải có Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Không có Đức Chúa Trời cùng nghĩa với không có tình yêu. Một người có thể tin Chúa nhưng không có Chúa trong đời sống. Một người có thể nhân danh Chúa để làm các việc vĩ đại nhưng không có Chúa trong đời sống.

– Đức tin có thể đem đến cho chúng ta những sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta không có tình yêu, thì những sự ban cho đó trở thành vô nghĩa:

“1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.

– Chúng có thể làm những việc công đức vĩ đại nhưng nếu những việc làm công đức ấy không phát xuất từ tình yêu, thì sẽ trở thành vô nghĩa:

3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

– Tình yêu tỏ lộ các thuộc tính rõ ràng:

4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,

5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ,

6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.

7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

Đức tin và sự trông cậy sẽ chấm dứt vì không cần thiết nữa khi chúng ta sống với Chúa trong cõi đời đời. Nhưng tình yêu còn lại mãi mãi, vì: tình yêu chính là Đức Chúa Trời:

8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.”

Kết luận

Cội rễ và cuối cùng của tất cả luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời là tình yêu. Mục đích sự thực hữu của chúng ta là:

– để được Đức Chúa Trời yêu chúng ta,

– để chúng ta yêu Đức Chúa Trời, và

– để chúng ta yêu lẫn nhau.

Trong cuộc sống hiện tại giữa thế gian tội lỗi này, khi một người thực lòng ăn năn tội, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì đời sống của người ấy được đổi mới và người ấy có thể kinh nghiệm được ba điều thiết yếu cho nhân loại:

– đức tin vào Đức Chúa Trời,

– trông cậy vào Đức Chúa Trời, và

– yêu Chúa, yêu người.

11/02/2007

 

Share This:

Comments are closed.