3,376 views

Chú Giải: Rô-ma 7:7-25 – Luật Thiện & Luật Ác

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1NzRfV2NLUVM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Rô-ma 7:7-25 (Bản Dịch Ngôi Lời)

Luật Pháp và Tội Lỗi

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tôi chẳng biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi chẳng biết tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn.

8 Nhưng tội lỗi đã bởi điều răn, nắm lấy cơ hội, mà làm trọn trong tôi mọi sự tham muốn. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết.

9 Trước đây tôi sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống lại và tôi chết!

10 Vậy thì, điều răn thay vì làm cho tôi sống, lại làm cho tôi chết!

11 Vì tội lỗi đã bởi điều răn, nắm lấy cơ hội, để cám dỗ tôi và bởi đó giết tôi.

12 Vậy nên, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công bình và thiện.

13 Vậy thì, điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng ấy là tội lỗi, để tỏ ra: tội lỗi đã bởi điều lành, mà làm trọn sự chết trong tôi. Vì thế, tội lỗi đã bởi điều răn mà trở nên vô cùng tội lỗi.

Luật Thiện và Luật Ác

14 Vì chúng ta biết rằng: luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi có bản tính xác thịt, đã bị bán dưới tội lỗi.

15 Tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.

16 Nhưng nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì tôi thừa nhận luật pháp là tốt lành.

17 Bây giờ, chẳng phải tôi là kẻ làm điều ấy nữa, nhưng ấy là tội lỗi cư trú trong tôi.

18 Vì tôi biết rằng: chẳng có điều thiện cư trú trong tôi, (nghĩa là trong xác thịt tôi). Vì ý muốn thì hiện diện, nhưng tôi lại không thấy sự làm điều thiện.

19 Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, nhưng làm điều ác mình không muốn.

20 Nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì chẳng phải tôi làm điều ấy nữa, nhưng ấy là tội lỗi cư trú trong tôi.

21 Vậy, tôi tìm thấy luật này, ấy là: khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác lại hiện diện.

22 Vì theo người bề trong, tôi vui lòng về luật pháp của Đức Chúa Trời.

23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của mình, tấn công luật trong tâm trí tôi, và bắt tôi làm phu tù cho luật của tội lỗi, là sự ở trong các chi thể của tôi.

24 Tôi là một kẻ khốn khổ! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?

25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, chính tôi lấy tâm trí phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục vụ luật pháp của tội lỗi.

Share This:

Comments are closed.