3,390 views

Chú Giải I Phi-e-rơ 5: Lời Khuyên Các Trưởng Lão

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1NzRfV2NLUVM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

I Phie-e-rơ 5 – Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh quang sẽ hiện ra.
2 Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, mà là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, mà là hết lòng mà làm,
3 chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, nhưng để làm gương tốt cho cả bầy.
4 Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh quang, chẳng hề tàn héo.
5 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
6 Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên;
7 lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
9 Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng cùng chịu hoạn nạn như mình.
10 Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho.
11 Nguyện vinh quang và quyền phép thuộc về Ngài, đời đời! A-men.
12 Tôi cậy Si-la, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này để khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.
13 Hội Thánh của các người được chọn, tại thành Ba-by-lôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy.
14 Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ Jesus!

Share This:

Comments are closed.