4,021 views

Chú Giải: I Cô-rinh-tô 13 – Tình Yêu

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1NzRfV2NLUVM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

I Cô-rinh-tô 13 – Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự thông biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu, thì tôi chẳng ra gì.

3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

4 Tình yêu nhẫn nại; tình yêu nhân từ; tình yêu chẳng ghen tị, chẳng khoác lác, chẳng kiêu ngạo,

5 chẳng làm điều trái phép, chẳng chỉ kiếm tư lợi, chẳng dễ nóng giận, chẳng suy nghĩ điều dữ,

6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.

7 Tình yêu che chở mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng được mọi sự.

8 Tình yêu chẳng hề thất bại; nhưng các lời tiên tri sẽ hết, ơn nói các ngoại ngữ sẽ chấm dứt, sự trí thức sẽ biến mất.

9 Bởi vì chúng ta học biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn;

10 nhưng khi sự trọn vẹn đến, thì sự chưa được trọn vẹn sẽ bị bỏ.

11 Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tôi hiểu biết như con trẻ, tôi suy nghĩ như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, tôi bỏ những điều thuộc về con trẻ.

12 Vì ngày nay, chúng ta nhìn vào một cái gương mờ tối; nhưng rồi sẽ đến lúc mặt đối mặt. Ngày nay tôi biết chưa hết; nhưng rồi sẽ đến lúc tôi biết như tôi được [Chúa] biết vậy.

13 Nên bây giờ còn lại ba điều này: đức tin, sự trông cậy, và tình yêu; nhưng điều lớn hơn hết trong các điều ấy, là tình yêu.

Share This:

Comments are closed.