3,315 views

Chú Giải: Hê-bơ-rơ 11:32-40

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTgwNTIyX3RFNHEz

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Hê-bơ-rơ 11:32-40

32 Ta còn nói gì nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ.

33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử,

34 tắt ngọn lửa thiêu nuốt, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn

35 Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn.

36 Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa.

37 Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc nay đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi,

38 thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi trong hang, trong những hầm dưới đất.

39 Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, nhưng chưa hề nhận điều đã được hứa cho mình.

40 Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, để cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.

Share This:

Comments are closed.